Yesudas completes 50 years as the King Of Music…

Description: http://static.manoramaonline.com/ranked/online/MM/English/News/Kerala/News/3498701623_yesu33.jpg

Yesudas completes 50 years as the King Of Music…

Read Article in Malayalam (if u unable to read then

Click here to download Font---Malayalam font

Read Article in English

dÉÃÏ¢, ÕßøÙ¢, ÕÞWØÜc¢, Õß×ÞÆ¢, ¥WÉ¢ µáùáOí §æÄÞæA ÎÜÏÞ{ßæÏ ÉÀßMß‚Äí, ²øá ÖÌíÆÎÞÃí. æµ.æ¼.çÏÖáÆÞØí ®K ·ÞÈ·tVÕæa ÖÌíÆ¢. ÈNáæ¿ ¼àÕßÄæJÏᢠØbÉíÈæJÏᢠØC¿æJÏᢠØçLÞ×æJÏᢠÆÖÞÌíÆB{ÞÏß Ø¢·àÄJßÜâæ¿ ÈßVÕºßAáK çÏÖáÆÞØßæa ÉÞGá ¼àÕßÄ¢ 50 ÕV×¢ ÉâVJßÏÞAáµÏÞÃí.

1940 ¼ÈáÕøß ÉJßÈí çËÞVGáæµÞ‚ßÏßW Ø¢·àľí¼ÈᢠÈÞ¿µ È¿ÈáÎÞÏ ¥·ØíxßX ç¼ÞØËßæaÏᢠ®ÜßØÌJí ç¼ÞØËßæaÏᢠεÈÞÏß ¼ÈÈ¢. µÞGçÛøß ç¼ÞØËí çÏÖáÆÞØí ®KÄÞÃí ÉâVÃÈÞ΢. ÆÞØMX ®K ²ÞÎÈçMøßÜÞÃí ÌÞÜcµÞÜJí çÏÖáÆÞØí ¥ùßÏæMGÄí. ÉßÄÞÕÞÏßøáKá ¦Æc·áøá. ÉdLIÞ¢ ÕÏØßW ¦Æcµç‚øß È¿Jß. ÄßøáÕÈLÉáø¢ ÎcâØßµí ¥AÞÆÎß, ¦V. ®Øí. Õß Ø¢·àÄçµç{¼í ®KßÕß¿B{ßW Ø¢·àÄÉÀÈ¢ ÉâVJßÏÞAß. ÉÀȵÞÜJí Ø¢·àÄÎrøB{ßW ØíÅßø¢ ²KÞ¢ ØíÅÞÈ¢ çÈ¿ßÏßøáKá. çÜÞµdÉÖØíÄ µVÃÞ¿µ Ø¢·àľí¼X æºææO ææÕÆcÈÞÆÍÞ·ÕÄøáæ¿ µàÝßÜÞÃí ÆÞØí ÖÞØídÄàÏ Ø¢·àÄ¢ ¥ÍcØß‚Äí.

1961W ÉáùJßùBßÏ µÞWMÞ¿áµZ ®K ØßÈßÎÏíAí çÕIß
'¼ÞÄßçÍÆ¢ ÎÄçÆb×¢
¯ÄáÎßÜïÞæÄ ØVÕøá¢
çØÞÆøçÄbÈ ÕÞÝáK
ÎÞÄãµÞØíÅÞÈÎÞÃßÄí
®K ÕøßµZ ¦ÜÉß‚áæµÞIí ºÜºßdÄçܵçJæAJß. 60ê70 µÞܸGB{ßW çÏÖáÆÞØᢠآ·àÄØ¢ÕßÇÞϵøÞÏ ®¢ ®Øí ÌÞÌáøÞ¼í, ¼ß çÆÕøÞ¼X, ÆfßÃÞÎâVJß, ØÜßW ºìÇøß ®KßÕøáæ¿ µâGáæµGßW ÉßùK ·ÞÈBæ{ÜïÞ¢ ÄæK dÖi çÈ¿ßÏÕÏÞÃí.

ÄÎßÝßW ¦ÏßøJßÜÇßµ¢ ·ÞÈBZ çÏÖáÆÞØí ¦ÜÉß‚ßGáIí. ÉâçÕ æØOâçÕ...(æØÞÜï Äá¿ßAíÄí ÎÈØí), ¦øÞøßøÞçøÞ..(ùÞ¢), øÞ¼øÞ¼ çºÞÝX..(æùGÏí ÕÞW µáøáÕß), æÄd¿W ÕLí ®æK æÄÞ¿á¢..(æÄd¿çÜ ®æK æÄÞ¿í), µçH µèÜÎÞçÈ..., ÉâCÞçd¿..(Îâd¿Þ¢ Éßèù), æÕUÏí ÉáùÞ..(ÉáÄá µÕßÄÏí) Äá¿Bß æÎçÜÞÁßÏØÞÏ ÉÞGáµZ ·ÞÈ·tVŒÈí ÄÎßÝí ÎHßW ØíÅÞÈ¢ çÈ¿ßæAÞ¿áJá. ®Gá ÄÕà ¯xÕᢠÈÜï ÉßKÃß·ÞϵÈáU ØVAÞøßæa ¥ÕÞVÁᢠµèÜÎÞÃß ¥ÕÞVÁᢠÄÎßÝí çÆÖ¢ ¥çgÙJßÈí ÈWµß.

1977W ¦Èwí ÎÙW ®K ºßdÄJßÈá çÕIßÏÞÃí ÆÞØí ÙßwßÏßW ¦ÆcÎÞÏß ÉÞ¿áKÄí. Éçf ¦Æc¢ ùßÜàØí æºÏíÄ ·ÞÈ¢ ç»ÞÀß Øß ÌÞÄí ®K ºßdÄJßÈá çÕIß ØÜßW ºìÆøßÏáæ¿ ¨ÃJßW. 1976 W ùßÜàØí æºÏíÄ ºßxí çºÞV ®K ºßdÄJßW øÕàdwæ¼ÏßX Ø¢·àÄ¢ ÈWµßÏ ·ÞÈB{ßÜâæ¿ÏÞÃí ·tVÕ·Þϵa Øbø¢ çÌÞ{ßÕáÁßW dÖçiÏÎÞµáKÄí. ²Þ..ç·ÞøßÏÞçø...( ȇÞ), ØáææÈÈ...(ØáææÈÈ), ºÞwí ææ¼çØ Îáç½...., Äáç» çÆ~í µV...( ØÞÕX æµÞ ¦æÈ çÆÞ) µÙX æØ ¦Ïß....(ºØíçÎ ÌÁâV), Èß Ø · Î É...(¦Èwí ÎÙW) Äá¿Bß ·ÞÈBæ{ÜïÞ¢ ¦ ØbøJßW ÙßxÞÏÕÏÞÃí.

ÎÜÏÞ{¢, ÄÎßÝí µâ¿ÞæÄ µKÁÏßÜᢠçÏÖáÆÞØí ¦ÜÉß‚ßGáIí. µã×íÃÞ Èà çÌ·çÈ..®Ká Äá¿BáK ÐÞØßAßW ·ÞÈ¢ µKÁÏßW çÏÖáÆÞØßÈí dÉÖØíÄß çÈ¿ßæAÞ¿áJÕÏßW ²KÞÃí. ¥ÈáøÞ·ÆÜßW ·tVÕí ·ÞÈ..(·tVŒ), ÙâÕßÈ çÜÞµ ÈNÆá..(æµ¢Éá ·áÜÞÌß), ·ìøc øâÉ ÈßÈNÞ..(ÎÇáø dÉàÄß), çµçÜ çµçÜ ÍÞøÄ ÎÞÄÞ..(¥ÍßÎÈcá), ¨ ÏŒÈ ÎÇáø..(øÞÎøÞ¼cJßW øføá) Äá¿BßÏÕ µKÁÏßæÜ ¥çgÙJßæa Îßµ‚ ·ÞÈB{ÞÃí. ¥Fá ÄÕà ¯xÕᢠÈÜï ÉßKÃß·ÞϵÈáU ¥ÕÞVÁí çÏÖáÆÞØí ®K ·ÞÈdÉÄßÍÏíAí µVÃÞ¿µ ØVAÞV ÈWµß.

©‚Þøà ÖáißÏÞÃí æÄÜáCßÜá¢çÏÖáÆÞØßæÈ §Õßæ¿Ïᢠ²KÞÎÈÞAßÏÄí. ÈßøÕÇß ÐÞØßAW ·ÞÈB{ᢠºÜºßdÄ·ÞÈB{ᢠæÄÜáCßW ÆÞØí ÉÞ¿ßÏßGáIí. ÈÕøØ ØáÎÎÞ{ßµ...(çθØçwÖ¢), ÆÞøߺáÉßÈ çÆÕÄ...(·ãÙdÉçÕÖ¢) ºßµí ºßµí ÉßÜïJ...(ªøá ÈßdÆçܺßX¿ß) ÎáØß ÎáØß ÈÞÕáÜçÜÞÈ...(dÌÙíÎ), çÎÞÎáÈ çÌÞçJxß...(µáCáÎÄßܵ¢), ²µµÕß...(øádƵÞ{ß) Äá¿Bß ®dÄçÏÞ ÉÞGáµZ. §ÕæÏÞæA §KᢠæÄÜáCí çÆÖJßW ¥ÜÏ¿ßAáKÕ ÄæK.

dÉÍÏÞÃí çÏÖáÆÞØßæa Éyß. Õß¼Ïí, ÕßçÈÞÆí, ÕßÖÞW ®KßÕV ÎAZ. ÉßÄÞÕßæa ÉÞÄ ÉßXÄá¿VK Õß¼Ïí çÏÖáÆÞØí ÆfßçÃLcÏßæÜ ¥ùßÏæM¿áK ·ÞϵÈÞÃí.

Singing legend K.J. Yesudas will celebrate his golden jubilee as a singer Nov 14 as it was on this day half-a-century ago that he recorded his first song which marked his arrival in the film industry.

In 50 years, he has sung over 35,000 songs in 14 languages. Some of his popular Hindi numbers are "Surmayee Ankhiyon Mein", "Dil Ke Tukde Tukde Karke", "Jaaneman Tere Do Nayan". Down south, he gave hits in movies like "Vadakkum Nathan", "Madhuchandralekha" and "Pattanathil Sundaran".

State Minister for Culture K.C. Joseph said that the Kerala government will honour him in the most befitting manner.

"Even though a request did come up to give the status of 'State Singer' to Yesudas, the constitution does not permit state governments to confer titles on individuals, but we will certainly give him a Lifetime Achievement award. The details of this are being worked out," said Joseph.

The 71-year-old veteran was born in Fort Kochi to Augustine Joseph and Alicekutty. His father, who was a well-known Malayalam classical musician and stage actor, was his first guru.

Later he joined the R.L.V. Music Academy in Trippunithura near Kochi and then studied at the Sree Swati Thirunal Music College, in the capital city under the training of Late Semmangudy Sreenivasa Iyer. But he had to leave his studies midway due to financial crunch.

For a brief period, he was with Sri Vechur Hari Hara Subramania Iyer, after which he took advanced training from Chembai Vaidyanatha Bhagavatar.

Incidentally, it was M.B. Sreenivasan, well-known South Indian music director who after his first meeting with Yesudas in 1961 had predicted that a star is born and was the one who gave Yesudas his first singing assignment.

Sreenivasan sent Yesudas a telegram asking him to rush to Madras (now Chennai) for a recording.

But when the young singer reached Madras, he was told that he would have to wait for two months because there's a change in plans.

Yesudas was shattered because he had no money. He even suffered a typhoid attack. When the recording date arrived, he had not recovered but the organisers were kind enough to allow him to sing a four-line 'shloka' of Sree Narayana Guru in the Malayalam movie "Kalpadukel".

This marked the first recording for him and there was no looking back for Yesudas, who even after 50 years continues to be one of the most sought after singers in the industry.

On numerous occasions the veteran singer has said that he has struggled to keep his career afloat right from the time he was a student, when poverty was giving him a tough time.

One incident the singer often quotes was when he was 16 years old and studying at the Sree Swati Thirunal Music College. During those days he used to eat at a small hotel.

One day when hungry Yesudas sat down to have lunch and a bearer was about to serve him rice, the hotel owner growled and said that Yesudas need not be given food till he pays the outstanding balance of Rs.35.

Many years later when Yesudas was flying high, he was told that the hotel owner who shooed him away was sick. The singer immediately reached the hospital and told him not to worry about the money and took care of his medical expenses.

The singer clarified to the hotel owner that he was not trying to clear his long standing debt of Rs.35 because that unpaid bill will keep alive a relationship between them.

Over the years he has been conferred the Padma Shri and the Padma Bhushan besides winning seven national and 17 state film awards in singing.

Yesudas has three sons and his second son Vijay Yesudas too won the state film award for singing in 2007.

Even though settled in Chennai, Yesudas comes to the state often and also owns a home in Florida.

TAG