Superstar Mammootty’s Shikari Review


 
Superstar Mammootty’s Recent movie ‘Shikari’ Washout from theatres badly, the movie which was simultaneously made in Kannada and Malayalam. ‘Shikaari’ Released on theatres on the 17th of this month. Abhay Simha is the director of this movie which will have Poonam Bajwa as the heroine.
This is the debut feature of Mammootty in Kannada, who had earlier talked a few Kannada sentences on screen for films like Vidheyan and ‘Chattambi Naadu’. The movie will have him as a character who falls in love with another character in a novel.

മലയാളം (malayalam)

ØâMV ØíxÞV ÎNâGßÏáæ¿ ÉáÄßÏ ºßdÄÕᢠçÌÞµíØí ³ËàØßW ĵVKá ÕàÃá.
çÉÞÏ ÕV×æJ ĵV‚æÏ çÈøß¿ÞX ¨ ÕV×æJ ¦Æc ºßdÄJßÈᢠµÝßE߈.
ÉáÄßÏ ÎâÕßÏÞÏ RÖßAÞøßQÏÞÃí ¥dÉÄàfßÄÎÞÏß ÄµVKß¿ßEÄí.²çø ØÎÏ¢ ÎÜÏÞ{JßÜá¢,µK¿ÏßÜᢠ¨ ÎÞØ¢ 17 ÈÞÃí ºßdÄ¢ ùßÜàØí æºÏñÄí.¥ÍÏí Øߢ٠ÁÏùµíxí æºÏñ ºßdÄJßW ÉâÈ¢ ÌÞ¼íÕÏÞÃí ÈÞÏßµ..
ÎNâGßÏáæ¿ ¦Æc µK¿ ºßdÄÎÞÃí 'ÖßAÞøß"
²øá çÈÞÕW ÕÞÏß‚á Äá¿BáK ÈÞϵX ¦ çÈÞÕÜßæa ¥ÕØÞÈ ÍÞ·¢ çÄ¿áKÄÞÃí ºßdÄÄßæa dÉçÎÏ¢.
ÎÜÏÞ{ßµZ §ÄáÕæø µIßG߈ÞJ ²øá dÉçÎÏÎÞÏßøáæKCßÜᢠ¥Äí ¥ÕÄøßMß‚ øàÄßÏßæÜ ¥É޵ĵ{ÞÃí ºßdÄJßæa ĵV‚ÏíAí µÞøâ.
ÉáÄßÏ dÉÄàfµ{áÎÞÏß ÎNâGß _ Øáçø×í ç·ÞÉß ºßdÄ¢ RÆí µß¢·í ¦XÁí µNà×ÃVQ ÄàÏxùáµ{ßW ®JßAÝßEá..¦Æc ÆßÈB{ßW Ȉ µ{fX çÈ¿ß ÎáçKùáK ºßdÄ¢ ²øá ØâMV ÙßxÞµáæÎKá dÉÄàfßAÞ¢

OFFICIAL POSTERS....TAG