Hot Profile of the MONTH


ÄÎK. Äß{BáK µHáµ{ᢠÄá{áOáK ºáIáµ{áÎÞÏß ºáøáBßϵÞÜ¢æµÞIí çµÞ{ßÕáÁßæa ÙãÆÏ¢ æµÞ{{Ï¿ß‚ ÈÞÏßµ. dÉÞÏ¢æµÞIí ÉßùµßæÜCßÜᢠɵbÄæµÞIí ¥ÍßÈÏJßæa ©ÏøBZ æÉGKí µàÝ¿AßÏÕZ.

ÇÈá×ßæaæÏÞM¢ 'ÉÀßAÞJÕÈßW ¥ÍßÈÏßAáçOÞZ ÄÎK ®K æÎÜßE ØáwøßæÏ ¥ÇßµÎÞøᢠ¥ùßÏßÜïÞÏßøáKá. ®KÞW §KÄÜï Øí@ßÄß. ÕKá µIá µàÝ¿Aß ®K çÉÞæÜ ÄÎK èµÈßùæÏ µÞÖá ÕÞøáµÏÞÃßçMÞZ, ²M¢ µáçù Îßµ‚ çÕ×B{á¢.

ÉÄßÎâKÞ¢ ÕÏØßW ºÞwí ØÞ çùÞ×X æºdÙÞ ®K Ùßwß ºßdÄJßW ¥ÍßÈ Ïß‚áæµÞIÞÃí ÄÎK æÕ{{ßJßøÏßæÜJáKÄí. ØçLÞ×í ÍÞGßÏÏáæ¿Ïᢠø¼Èß ÍÞGßÏÏáæ¿Ïᢠε{ÞÏß Îá¢ææÌÏßW ¼Èß‚ È¿ßÏáæ¿ ÍÞ·c¢ Éçf çµÞ{ßÕáÁßÜÞÏßøáKá µÞJßøáKÄí. ÄÎßÝßÜᢠæÄÜáCßÜáÎÞÏß ÈßøÕÇß ºdÄBZ æºÏíæÄCßÜᢠ¦Æc¢ ºßÜ ¥oß ÉøàfµZ çÈøßç¿Iß ÕKá ÄÎKÏíAí. ÄÎßÝßW ÄÎKÏáç¿ÄÞÏß ÉáùJáÕK çµÁßÏᢠæÄÜáCßæÜ dÖàÏᢠçÌÞµíØí ²ÞËàØßW æÄKßÕàæÃCßÜᢠæÄÜáCí ºßdÄ¢ ÙÞMßæÁÏíØí ÄÎKÏáæ¿ ÍÞÕß ÉßKà¿í ØçLÞ×µøÎÞAß.

ÄÎßÝí ØßÈßÎÏßW §çMÞZ ¯xÕáÎÇßµ¢ Éâ ÕÞBáK Äã×æÏ øIÞ¢ Øí@ÞÈJÞAßÏÞÃá ÄÎK ÎáKßçÜAá µáÄß‚áµÏùáKÄí. ÉÀßAÞJÕX, µÜïâøß, ¥ÏX, ɇ, µçIX µÞÄèÜ ®Kà ºßdÄBæ{ÜïÞ¢ Õß¼Ïß‚ÄÞÃá ÄÎKÏíAá ÄáÃÏÞÏÄí. Õß¼ÏÈÞÏßµ ®K çÉøá ÕàÃÄßÈá çÖ×¢ ÄÎKÏíAí ææµ ÈßùæÏ ºßdÄB{ᢠÉÃÕᢠÕKáæµÞçIÏßøáKá. ®KÞW dÉÄßËÜæJAáùß‚á ÄÞX ºßLßAÞçùÏßæÜïKá ÄÎK ÉùÏáKá. µÞOá{{ µÄÞÉÞdÄBZ çÄ¿áK ÈÞÏßµÏíAí µ@ÏÞÃá dÉÇÞÈ¢.Name: Tamanna Bhatia

 

Birth Day: 21-12-1989.
Native Place: Punjab.
Height: 5 Feet 2 inches.
Family: Father (Santhosh Bhatia), Mother (Rajani) & Brother (Anand Bhatia).
Education: first year student at National College in Bandra.
Debut Movies: Hindi- Chand Sa Roshan Chehra, Tamil- Kedi, telugu Sri.
Hobbies: Music, watching films & dancing.
Favourite Colour: Blue & Red.
Favourite Food: Punjabi Dishes.
Favourite Clothes: Jeans,t-shirts & Sarees.
Favourite Drink: soft drinks.
Favourite place: kerala, goa.
Favourite sports: cricket.
Favourite Hero: Mahesh Babu(south india).
Favourite heroine: Preety Zinta.
Languages Known: English, Hindi, Telugu & Tamil.
Likes in others: Innocent & Honest.
Dislikes in others: Dirty & Rudy Nature.
For beauty: aerobics & Eats Healthy food. She had a good figure.
Role model: Father, because he is an intelligent person.
Life Goal: become a big actress in South India

Tamil_Actress_Tamanna_Photo_Gallery6.jpg12498 views
Tamil_Actress_Tamanna_Photo_Gallery5.jpg9849 views
Tamanna_Actress_inPaiyaa_Movie2.jpg4405 views
Indian_Actress_Tamanna_Photos28.jpg4676 views
Indian_Actress_Tamanna_Photos26.jpg6286 views
Indian_Actress_Tamanna_Photos18.jpg7483 views
Indian_Actress_Tamanna_Photos17.jpg5182 views
Indian_Actress_Tamanna_Photos11.jpg5287 views
Actress Tammana Photos_03.jpg3250 views
Actress Tammana Photos_02.jpg2364 views
Actress Tammana Photos_01.jpg4337 views