Mohanlal's 52th Birthday on MAY-21

LALETTAN ON GOLDEN 52d·Þaí ÎÞØ¡xùòW ®JòÈòWAáµÏÞá çÎÞÙXÜÞW. ÉòùKÞZ   çÕ{ÏòW ÉáùJòùBòÏ ¨ ºòdÄ¢, ÉáÄáÎÏáU dÉçÎÏÕᢠɵbÄÏáU ¥ÕÄøÃÕᢠæµÞI¡ çdÉfµVA¡ §×¡¿æM¿áKáæÕKÞá ùòçMÞVG¡. d·Þaí ÎÞØ¡xùòæÜ çÉÞÜàØí ©çÆcÞ·Ø¡ÅX ÜÞÜòæa dÉÞÏJòÈ¡ çºøáK µÅÞÉÞdÄ¢ µâ¿òÏÞá.

ÜÞÜòæÈ ÄòøÖàÜÏòW µÞÃÞX Äá¿BòÏòG¡ ÎáMÄá ÕV×JòçÜæùÏÞÏò. Éáøá× ØìwøcæJ µáùòºîáU ÎáXÇÞøõæ{æψޢ ÎùòºîòGáæµÞIÞá ¨ È¿X ÈNáæ¿ ÙãÆÏJòW µÏùò ÉÞVAÞX Äá¿BòÏÄ¡. Îá¶Aáøá ©ÃBòÏ µÕò{ᢠæºøòEáU È¿Mᢠµá¿ÕÏùᢠ²KᢠØìwøcJòæa ÜfÃB{ˆ. ¦ ÈòÜAá çÈÞAòÏÞW çÎÞÙXÜÞW ®K È¿X ØáwøçÈ ¥ˆ. ®KòGᢠµáGòµZ ÜÞÜòæÜ ²øá ÕàøÈÞϵÈÞÏò ¦øÞÇòºîá. æºùáMAÞV µâGáµÞøæÈçMÞæÜ µøáÄò. æÉYµáGßµZ ¦ È¿ÈòW ²øá µÞÎáµæÈ µIá. ¥NÎÞV εæÈçMÞæÜ Ø¡çÈÙòºîá. ¥æÄ_ çÎÞÙXÜÞÜòæa Øìwøc¢ ¥Õòæ¿ÏÞá. Ø¡dµàÈò܈ çdÉfµøáæ¿ ÎÈTòÜÞá.

çdÉfµÙãÆÏJòçÜA¡ ²øá çºÞçµðx¡ ÈÞϵæÈçMÞæÜ µ¿KáÕKÕȈ ÜÞW. ÈàºÈᢠ¦ÍÞØÈáÎÞÏ µÅÞÉÞdÄÎÞÏÞá ÎEòW ÕòøòEÉâA{òW çÎÞÙXÜÞÜòæÈ ÈNZ ¦Æc¢ µÞÃáKÄ¡. ²øá çÕGÈÞÏæÏ çÉÞæÜ ÈÞϵæÈ ÉòLá¿VK¡ çdÆÞÙòAáµÏÞá ¥ÏÞZ. ¦ µÅÞÉÞdÄÎÞÏò ÕøáçOÞZ §øáÉÄá ÕÏTòÈ¿áJÞÏòøáKá ÜÞÜòÈ¡ dÉÞÏ¢. ÈÞϵæa øIÞÈNÏáæ¿ øÙØcAÞøX, Õòˆæa ØÙºÞøòÏÞÏ ·áI, ÕÞ¿µæAÞÜÏÞ{ò §BæÈÏáU çÕ×BZ ÎÞdÄÎÞÏòøáKá µáçùAÞÜçJA¡ ÜÞÜòÈ¡ µòGòÏÄ¡. 

ÎÈá×cÄbÎáU ²øá µÅÞÉÞdÄæJ µòGÞX ÕV×Bæ{¿áJá. ËÞØòÜòæa çÈÞæAJÞ ÆâøJ¡ µHᢠÈG¡ ®K ºòdÄJòÜâæ¿ÏÞá çÎÞÙXÜÞÜòÈ¡ Ȉ ²øá §çμ¡ Øãס¿òAÞÈᢠdÖiòAæM ¿ÞÈᢠµÝòEÄ¡. ®¢ ¿òÏáæ¿ ÄòøAÅÏòW ÙøòÙøX Ø¢ÕòÇÞÈ¢ æºÏ¡Ä ÉFÞoòÏòæÜ ù×àÆ¡ ®K ÉdÄdÉÕVJµæÈ µâ¿ò ¥ÕÄøòMòºîçÄÞæ¿ ÜÞW ·ìøÕÎáU µÅÞÉÞdÄB{ᢠ§ÃBá æÎK¡ æÄ{òÏòºîá. ¥WMØbWM¢ Äòøòµò¿µ{ᢠÕòdµTáµ{áæÎÞæA ²Mòºî¡ È¿AáK ÏáÕÞA{áæ¿ µâGJòW, dÉòÏÆVÖæa ºòdÄB{òÜáæ¿ §çÄ µÞÜJ¡ ¥ÕÄøòMòAæMGá. çÌÞÏò¢·¡ çÌÞÏò¢·¡, ¥ø¢ ÉðØ¡ ¥ø¢ µòKø¢, ÎÝ æÉÏîáKá Îg{¢ æµÞGáKá ®KòÕ ¥AâGJòW ĵVçJÞ¿òÏ É¿B{Þá. 

çµÞÎÁòÏᢠÕÝBáæÎK¡ æÄ{òÏòºîÄ¡ ÜÞÜòæa Õ{VºîÏáæ¿ çÕ·¢ µâGò. dÉÞøÞÌ¡ÇBZAá È¿á ÕòW Ȉ ç¼ÞÜò ØbÉÈ¢ µI¡ ÈÞ{áµZ ÄUòÈàAáK ÏáÕÞAZ ¦ µÞܸGJòW ÇÞø{ÎÞ ÏòøáKá. ØÄcX ¥LòAÞ¿òæa ¿ò Éò ÌÞÜç·ÞÉÞÜX ®¢ ®ÏòæÜ ÌÞÜç·ÞÉÞÜX ¥AâGJòW ²øÞ{ÞÏòøáKá. Ȉ È¿ÈáU آءÅÞÈ ¥ÕÞVÁ¡ ÌÞÜç·ÞÉÞÜÈòÜâæ¿ çÎÞÙXÜÞÜòÈ¡ ¦ÆcÎÞ Ïò µòGò. ÉòKà¿¡ ·ÞtòÈ·V æØAa¡ Ø¡d¿àx¡, ØzÈTáUÕVA¡ ØÎÞÇÞÈ¢, ÕøçÕWM¡, ÈÞç¿Þ¿ò AÞx¡ ®KòÕ ÉáùJòùBáçOÞçÝAᢠÜÞW µá¿á¢ÌçdÉfµøᢠÏáÕÞA{ᢠ²øáçÉÞæÜ Øbൠøòºî È¿ÈÞÏò ÎÞùòÏòøáKá ÜÞW. øÞ¼ÞÕòæa εX, §øáÉÞÄ¢ ÈâxÞI¡, ÎâKÞ¢ Îáù, ÆìÄc¢ Äá¿ BòÏ ºòdÄB{òÜâæ¿ ¦fX ÙàçùÞ ®K ÈòÜÏòÜᢠçÎÞÙXÜÞW ¦øÞǵæø ØOÞÆòºîá. 

ÉvøÞ¼æa çÆÖÞ¿ÈAò{ò µøÏÞùòˆ, ØàØY, ÈÎáAáÉÞVAÞX ÎáLòøòçJÞMáµZ ®KòÕ ÜÞÜòæa dÉÄòÍ æÄ{òÏòºîá. ®¢ ¿òÏáæ¿ ÄòøAÅÏòW ÉòùK ©ÏøB{òW, ¥ÎãÄ¢ ·ÎÏ ¥ÈáÌ t¢, ¥¿òæÏÞÝáAáµZ, ø¢·¢, ¥ÍÏ¢ çÄ¿ò, ¦ZAâGJòW ÄÈòæÏ Äá¿BòÏ ÉÜ ºòdÄB{òÜᢠæºùòÏ çÕ×¢ ÎáÄW ÈÞϵ çÕ×¢ Õæø æºÏ¡Äá. ²çø ØÎÏ¢ ÄÞøÎâÜcÎáU È¿ÈÞÏòÕ{øáçOÞZ ÄæK §Jø¢ Ȉ µÅÞÉÞdÄBæ{ µâ¿ò µòGòÏÄÞÏòøáKá ÜÞÜòa Õ{VºîAá Õ{ÎòGáæµÞ¿áJÄ¡. 

ÎÜÏÞ{JòÈ¡ µòGòÏ ÉáÃcÎÞÏòøáKá çÜÞÙòÄÆÞØ¡ ®K ÄòøAÅÞµãJ¡. ¦ ÄâÜòµÏòW ÈòK¡ µòøà¿JòæÜ çØÄáÎÞÇÕÈᢠÆÅÖøÅJòæÜ øÞ¼àÕ¡ çÎçÈÞÈᢠÙòØ¡ èÙÈT¡ ¥Ì¡ÆáUÏòæÜ ¥Ì¡ÆáUÏáæÎÞæAÏÞÏò ÜÞW ÈNáæ¿ ÎáKòæÜJò. §ÄòÈòæ¿ ÉÜ ÄÕà آءÅÞÈ ¥ÕÞV ÁᢠøIá ÄÕà Ȉ È¿ÈáU çÆÖàÏ ¥ÕÞVÁᢠçÈ¿ò. 

æÄÞHâùáµ{áæ¿ ÉµáÄòÏòÜÞá ° Õò ÖÖòÏáæ¿ çÆÕÞØáø¢ ÉáùJòùBáKÄ¡. ΢·ÜçÖøò ÈàÜ µÃ¡ÀÈòÜâæ¿ ²øá È¿X ¥ÍòÈÏòçAI ®ˆÞ ÍÞÕB{ᢠÜÞW ¦¿òJàVJá. Éæf ÕòµãÄÎÞÏ ¥ÈáµøÃB{òÜâæ¿ ¦ ÄOáøÞX çÎÞÙXÜÞÜòæÈ ÉòKà¿¡ çÕGÏÞ¿áKÄÞá µIÄ¡. ÎàÖ Éøòºî¡ çÉÞÜàØáµÞæø Ĉò çÄÞWMòAáK ¥ÄòÎÞÈá×zÞøÞÏ µÅÞÉÞdÄB{ÞÏòøáKá ¥Õ. ÈòÜJòù Bò È¿AÞJ ¦ µÅÞÉÞdÄBZ ÕòÎVÖÈ¢ Õò{òºîáÕøáJò. µÅÏòˆÞAÞÜJ¡ ÜÞÜòæa ÄòøæE ¿áMáµZ ÉÜÄᢠÉÞ{òçMÞÏò. ÜÞÜòæÈ ÉøòÙØòAáK ØòÈòεZ çÉÞÜᢠ§ùBò. ØbVÃJòæa ÏᢠÕØ¡dÄJòæaÏᢠÉøØcJòW ÜÞW dÉÄcfæMGá. ÎÆcÉòAÞX çdÉøòMòAáK ÉøØcJòW ¥ÍòÈÏòºîÄᢠÉÜVAᢠÉò¿òºîòˆ. 

§×¡¿çA¿¡ µÞÃòºî çdÉfµV Éæf, ÜÞÜòæa ÄòøòºîáÕøÕòÈá µÞJòøòAáµÏÞÏòøáKá. ÌÞçÜGÈᢠ©ÆÏÈÞá ÄÞøÕᢠÄzÞdÄÏᢠøØÄdLÕᢠd·Þaí ÎÞØíxùᢠ¥Õøáæ¿ ÉÝÏ ÜÞçÜGæÈ µÞÃò ºîáæµÞ¿áJçMÞZ ®ˆÞÕøáæ¿ ÉòÃAÕᢠÄàVKá. µÞøâ Ø¡çÈÙòAáKÕøáæ¿ ÉòÃA¢ ¥dÄçÏ ©Uâ. §ÈòÏᢠ²øáÉÞ¿¡ ©ÏøBZ µàÝ¿Aâ çÎÞÙXÜÞW. ¥ÄòÈÞÏò ¨ ¼zÆòÈJòÜᢠÈÎáA¡ dÉÞVÅòAÞ¢.
You also like : Our other exclusive Newses

Spirit    Samskritha Bharathi Award   
       Spirit Photo gallery                         Award for these stars          GRAND MASTER In All Over UAE

    run baby run malayalam movie photos00 
                                                          collection Report

                         Mohanlal's Birthday Celebration exclusive
For Social Benefit:
WATCH MOVIES AT THEATER KILL PIRACY
If u found any Theater Print CD’s at near your CD shops, Kindly inform to your nearest Police station (or inform us by a comment on this post) YOUR ONE WORD WILL SAVE FILM INDUSTRY
                                                                    FUTURE CREATER®
TAG