Kerala State Film Awards - 2011


Best Movie – Indian Rupee (Dir: Ranjith, Pro: August Cinema)
Second Best Movie – Ivan Mekharoopan (Dir: P.Balachandran, Pro: Prakash Bare
Best Director - Blessy (Mov: Pranayam)
Best Actor - Dileep (Mov: Vellaripravinte Changathi)
Second Best Actor - Fahad Fazil (Mov: Chappa Kurish,Akam)
Best Actress - Swetha Menon (Mov: Salt N Pepper)
Second Best Actress - Nilambur Aisha (Mov: Umakkuyil Paadumbol)
Best Comedian - Jagathy Sreekumar (Mov: Swapna Sanjari)
Best Child face - Malavika Nair (Mov: Umakkuyil Paadumbol)
Best Story Writter – M.Mohan (Mov: Manikyakallu)
Best Camera – M.J Radhakrishnan (Mov: Akasathinte Niram)
Best Script – Bobby,Sanjay (Mov: Traffic)
Best Lyricsist – Sreekumaran Thambi (Mov: Naayika, Song: Nanayum nin mizhiyooram…)
Best Music Director – P.Sarath (Mov: Ivan Mekharoopan)
Best music Director(Background Music) – Deepak Dev (Mov:Urumi)
Best Singer Male – Sudeep Kumar(Mov: Rathinirvedam, Song: Chempakapookkavile…..)
Best Singer Female – Shreya Ghoshal (Mov: Rathinirvedam, Song: Kannoram         sinkaaram… &  Mov: Veeraputhran, Song: kannod kannoram  nokkiyirunnalum….)                                                                                                                              
Best Movie Editor – Vinod Sukumaran (Mov: Ivan Mekharoopan)
Best Art Director – Sujith (Mov : Naayika)
Best Sound Recorder – Rajakrishnan ( Mov: Urumi,Chappa kurish)
Best Processing Lab – Gemini Color Lab (Mov: Aakasathinte Niram)
Best  Costumer – Sudevan (Mov: Vellaripravinte Changathy)
Best Dress Maker - Indrans Jayan (Mov: Veeraputhran)
Best Dubbing Artist(Male) – Vijay Menon (Mov: Melvilasam)
Best Dubbing Artist(Female) – Praveena (Mov: Ivan Mekharoopan)
Best Choriographer – K.Shanthi (Mov: vellaripravinte Changathi)
Best Movie(Popular & Classic Movie) – Salt N Pepper (Dir: Ashik Abu)
Best Childrens Movie – Mazhavil Niraviloode (pro- R. Rajesh Kumar)
Best Childrens Movie Director – Rajesh Kumar R (Mov: Mazhavil Niraviloode)
Special Jury Award :Director – Dr.Biju (Mov: Aakashathinte Niram)
Special Jury Award: Acting – Master Prijith (Mov: Aadimadhyantham)
Documentry – Travancore:A Saga Of Banavalans (Pro,Dir : B.Jayachandran)
Best Movie Book – World Movie:Kazhchayum Sthalakaalangalum (G.P Ramachandran)
Best Movie Writing – Elipathayam:Eli Purath,Akathum (Neelan)
Special Jury Award – Malayala Cinema Padanagal (C.S Venkkiteswaran)

¥ÕÞVÁí_ØÎd· ºßdÄ¢
Îßµ‚ ºßdÄ¢_ §LcX ùáMß (Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ø¾í¼ßÄí, ÈßVÎÞâ ³·Øíxí ØßÈßÎ)
Îßµ‚ øIÞÎæJ ºßdÄ¢_ §ÕX çθøâÉX ( Ø¢ÕßÇÞÈ¢ Éß. ÌÞܺdwX, ÈßVÎÞâ dɵÞÖí ÌÞæø)
Îßµ‚ Ø¢ÕßÇÞϵX_ †Øß ( ºßdÄ¢ dÉÃÏ¢ )
Îßµ‚ È¿X_ ÆßÜàÉí ( ºßdÄ¢ æÕUøßdÉÞÕßæa ºBÞÄß )
Îßµ‚ øIÞÎæJ È¿X_ ËÙÆí ËÞØßW( ºßdÄ¢ ºÞMÞ µáøßÖí, ¥µ¢ )
Îßµ‚ È¿ß_ çÖbÄÞ çÎçÈÞX ( ºßdÄ¢ çØÞZGí ¦XÁí æÉMV)
Îßµ‚ øIÞÎæJ È¿ß_ ÈßÜOâV ¦Ïß× ( ºßdÄ¢ ªÎAáÏßW ÉÞ¿áçOÞZ )
Îßµ‚ ÙÞØcÈ¿X _ ¼·Äß dÖàµáÎÞV ( ºßdÄ¢ ØbÉíÈ ØFÞøß )
Îßµ‚ ÌÞÜÄÞø¢_ ÎÞ{Õßµ ÈÞÏV (ºßdÄ¢ ªÎAáÏßW ÉÞ¿áçOÞZ )
Îßµ‚ µÅÞµãJí_ ®¢. çÎÞÙX ( ºßdÄ¢ ÎÞÃßµcAˆí )
Îßµ‚ »ÞÏÞd·ÞÙµX _ ®¢ . æ¼ øÞÇÞµã×íÃX ( ºßdÄ¢ ¦µÞÖJßæa Èßù¢ )
Îßµ‚ ÄßøAÅÞµãJí_ çÌÞÌß, ؾí¼Ïí ( ºßdÄ¢ d¿ÞËßµí )
Îßµ‚ ·ÞÈ øºÏßÄÞÕí _ dÖàµáÎÞøX ÄOß ( ºßdÄ¢ ÈÞÏßµ_ ÈÈÏᢠÈßX ÎßÝßçÏÞø¢... ®K ·ÞÈ¢ ) 
Îßµ‚ Ø¢·àÄ Ø¢ÕßÇÞϵX_ Éß. ÖøÄí (ºßdÄ¢ §ÕX çθøâÉX_ ®ˆÞ·ÞÈB{á¢)
Îßµ‚ Ø¢·àÄ Ø¢ÕßÇÞϵX ( ÉÖíºÞJÜ Ø¢·àÄ¢) _Æàɵí çÆÕí( ºßdÄ ©ùáÎß )
Îßµ‚ ÉßKÃß ·ÞϵX_ ØáÆàÉí µáÎÞV ( ºßdÄ¢ øÄßÈßVçÕÆ¢_ æºOµMâCÞÕßæÜ... ®K ·ÞÈ¢ )
Îßµ‚ ÉßKÃß ·ÞÏßµ_ çdÖÏ ç¸Þ×ÞW ( ·ÞÈ¢ 1_ µçHÞø¢ ÖßCÞø¢ ... , ºßdÄ¢ øÄßÈßVçŒÆ¢ _ºßdÄ¢ 2_ µçHÞ¿í µçHÞø¢ çÈÞAßÏßøáKÞÜá¢... ºßdÄ¢ ÕàøÉádÄX )
Îßµ‚ ºßdÄ Ø¢çÏÞ¼µX_ ÕßçÈÞÆí ØáµáÎÞøX ( ºßdÄ¢ §ÕX çθøâÉX )
Îßµ‚ µÜÞØ¢ÕßÇÞϵX_ Øá¼ßÄí (ºßdÄ¢ ÈÞÏßµ )
Îßµ‚ ÖÌíÆçܶµX_ øÞ¼‹×íÃX ( ºßdÄBZ ©ùáÎß, ºÞMÞ µáøßÖí )
Îßµ‚ çdÉÞØØß¹í ÜçÌÞùGùß_ ¼ÎßÈß µ{VÜÞÌí ( ºßdÄ¢ ¦µÞÖJßæa Èßù¢ )
Îßµ‚ çÎAMíÎÞX _ ØáçÆÕX ( ºßdÄ¢ æÕUøßdÉÞÕßæa ºBÞÄß )
Îßµ‚ ÕØídÄÞÜCÞø¢_ §dwXØí ¼ÏX ( ºßdÄ¢ ÕàøÉádÄX )
Îßµ‚ Á„ß¹í ¦V¿ßØíxí ( æÎÏßW ) Õß¼Ïí çÎçÈÞX ( ºßdÄ¢ çÎWÕßÜÞØ¢ )
Îßµ‚ Á„ß¹í ¦V¿ßØíxí( ËàæÎÏßW ) _ dÉÕàÃ( ºßdÄ¢ §ÕX çθøâÉX )
Îßµ‚ æµÞùßçÏÞd·ÞËV _ æµ. ÖÞLß (ºßdÄ¢ æÕUøßdÉÞÕßæa ºBÞÄß ) 
Îßµ‚ µÜÞÎâÜcÕᢠ¼ÈdÉàÄßÏᢠçÈ¿ßÏ ºßdÄ¢ _ çØÞZGí ¦XÁí æÉMV ( Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ¦×ßµí ¥Ìá)
Îßµ‚ ÈÕÞ·Ä Ø¢ÕßÇÞϵX_ æ×ùß ( ºßdÄ¢ ¦ÆßÎÇcÞL¢)
dÉçÄcµ ¼âùß ¥ÕÞVÁí_ Ø¢ÕßÇÞÈ¢ çÁÞ. Ìß¼á ( ºßdÄ¢ ¦µÞÖJßæa Èßù¢ )
dÉçÄcµ ¼âùß ÉøÞÎVÖ¢ _ ¥ÍßÈÏ¢ ÎÞØíxV dÉß¼ßÄí ( ºßdÄ¢ ¦ÆßÎÇcÞL¢ )
Îßµ‚ µáGßµ{áæ¿ ºßdÄ¢ _ ÎÝÕßW ÈßùÕßÜâæ¿ ( ÈßVÎÞâ ¦V. øÞç¼×í µáÎÞV)
Îßµ‚ µáGßµ{áæ¿ ºßdÄJßæa Ø¢ÕßÇÞϵX _ øÞç¼×íµáÎÞV .¦V ( ºßdÄ¢ ÎÝÕßW ÈßùÕßÜâæ¿ )
çÁÞµcáæÎaùß _ d¿ÞÕX µâV _ ® ØÞ· ³Ëí ÌÈÕÜXØí (ÈßVÎÞâ, Ø¢ÕßÇÞÈ¢ _ Ìß. ¼ÏºdwX )

øºÈÞÕßÍÞ·¢ ¥ÕÞVÁáµZ     
______________________________
Îßµ‚ ØßÈßÎÞd·s¢_ çÜÞµ ØßÈßÎ_ µÞÝí‚ÏᢠØíÅܵÞÜB{ᢠ_ ¼ß Éß øÞκdwX 
Îßµ‚ ØßÈßÎÞ çܶȢ _ ®ÜßMJÞÏ¢ : ®Üß ÉáùJí, ¥µJᢠ _ ÈàÜX 
dÉçÄcµ ¼âùß ¥ÕÞVÁí_ ÎÜÏÞ{ ØßÈßÎÞ ÉÀÈBZ_ Øß .®Øí æÕCßç¿ÖbøX


Like us on facebookFind us on Facebook
TAG