Rajanikanth's Kochadiyan as mobile phoneØíèxW ÎKX ø¼ÈàµÞLí ÈÞϵÈÞµáK æµÞ‚è¿ÏÞX ®K ØßÈßÎÏáæ¿ çÉøßÜÞÃí ÉáÄßÏ æÎÞèÌW çËÞY ÕøáKÄí. ¨ çÉøáU 5 Üf¢ æÎÞèÌW çËÞY ÕßWÉÈÏíAÞÃí çËÞY ÈßVÎÞÄÞA{ÞÏ µÞVÌÃᢠØßÈßÎ ÈßVÎÞà µOÈßÏÞÏ §ùÞØᢠÄNßÜáU µøÞæùKí ÕÞVJÞAáùßMßW ÉùÏáKá. ¨ æÎÞèÌW çËÞÃáµZ æµÞ‚è¿ÏÞX ºßdÄJßæÜ çËÞçGÞ µZ, æd¿ÏßÜùáµZ, ÉÞGáµZ, ØídµàX çØÕùáµZ, ø¼ÈßÏáæ¿ dÉÖØíÄÎÞÏ Ø¢ÍÞ×ÃBZ Äá¿BßÏÕ ÈßùEÄÞÏßøßAá¢. ØíèxW ÎKæa µæ‡ÝáJí Áß¼ßxW øâÉJßW §ÄßÜáIÞµá¢.

¥ÄßÈßæ¿ çÎÞÙÕßÜ ÈWµß æµÞ‚è¿ÏÞX ºßdÄJßæa æ¿ÜßÕß×X Ø¢çdÉfÃÞÕµÞÖ¢ ¼ÏÞ ¿ßÕß çÈ¿ß. ø¼ÈàµÞLßæa εZ Øìwøc Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ÈßVÕÙßAáK ¨ dÄàÁß ºßdÄJßÈá ÉßKßW Ø¢ÕßÇÞϵ dÉÄßÍ æµ ®Øí øÕßµáÎÞùáÎÞÃí. ÆàÉßµ ÉÆáçAÞY ¦Ãí ºßdÄJßæÜ ÈÞÏßµ. ÖøÄíµáÎÞV, çÖÞÍÈ, øáußÃß, ¼ÞAßæ×ùËí Äá¿BßÏÕV ¥ÍßÈÏßAáK ºßdÄ¢ §ùÞØí §aVÈÞ×ÃÜÞÃí ÈßVÎßAáKÄí.

¨ ÕV×ÞÕØÞÈ¢ ÉáùJßùAáæÎKí µøáÄáK ºßdÄJßæa æÄÜáCá ÉÄßMí ·ÃÉÄß ËßÜߢØßÈÞÃí. ²ÞÁßçÏÞ dɵÞÖÈ¢ ¼MÞX ÄÜØíÅÞÈÎÞÏ ç¿ÞAß çÏÞÕßÜÞÏßøßAá¢. ø¼ÈàµÞLßÈá ¯æù ¦øÞǵøáU ¼MÞÈá ÉáùçÎ çÜÞØÞ FÜØßÜᢠÜIÈßÜᢠºßdÄJßæa dÉàÎßÏV ç×Þ È¿Já¢.

ÆàÉÞÕÜß ºßdÄÎÞÏß ®JáæÎKí µøáÄßæÏCßÜᢠæµÞ‚è¿ÏÞX §ÈßÏᢠÄÞÎ ØßAá¢. ÉáÄßÏ ÄàøáÎÞÈ dɵÞø¢ 12.12.12 W 12.12 Èá ¦ÆcdÉÆVÖÈ¢ çÜÞµæÎBᢠȿJÞÈÞÃí ÄàøáÎÞÈ¢. ºßdÄJßæa d·ÞËßµíØí ç¼ÞÜßµZ ÌÞAß ÈßWAáKÄÞÃí É¿¢ èÕµÞX µÞøâ.
For Social Benefit:
WATCH MOVIES AT THEATER KILL PIRACY
If u found any Theater Print CD’s at near your CD shops, Kindly inform to your nearest Police station (or inform us by a comment on this post) YOUR ONE WORD WILL SAVE FILM INDUSTRY
TAG