Record Breaking "Fifty Shades Of Graw"
One women writers new novel overcomes the sales record of the j.k Rouwling's Hariporter in UK.
"Fifty Shades Of Graw" is the new record making novel written by Erikka mishel (pen name : E.L james).
Its 1 lakhs copies sales within one week time. This adults only story is now become buyed by some hollywood companies for making movies.


The story of the novel is the sexsual relation between an 18 years old girl and an old age man. Writer says that its an adults only story but it is an ordinary love story....


æ¼.æµ. ùì{ßBßæa ÙÞøßçÉÞVGV Øã×í¿ß‚ ÕßWÉÈæùçAÞVÁí çÍÆß‚í ²øá ÕÈßÄ çÈÞÕÜßØíxí ®ÝáÄßÏ §Aß{ß çÈÞÕW ÏáæµÏßW æÌØíxí æ؈ùÞÏß. 'ËßËíxß ç×ÁíØí ³Ëí çd· ®K §Aß{ß çÈÞÕW ²øÞÝíº æµÞIá ÕßxÄí ²øá Üf¢ çµÞMß! Äá¿V ÍÞ·B{ᢠÄÞÎØßÏÞæÄ §ùBá¢. ¯ÄÞÈᢠÎÞØ¢ ÎáXçÉ §ì ®ÝáÄßÕ‚ §Aß{ßA@µæ{ÜïÞ¢ ØßÈßÎÏÞAÞX çÙÞ{ßÕáÁí µøÞùáÎÞÏß.

ÉÄßæÈGáµÞøßÏᢠ²øá ÕÏTÈᢠÄNßÜáU ÕÝßÕßG ÌtÎÞÃá µ@. ºâ¿áU ø¢·BZ ÈßùæÏ ©æICßÜᢠ§æÄÞøá ÉøOÞ·Ä çdÉε@ÏÞÃçdÄ. §.®W. æ¼ÏߢØí ®K ÄâÜßµÞ ÈÞÎJßW ®ÝáÄáK ®ùßA Îßç×W ¦Ãí æ¼.æµ. ùì{ßBßæaÏᢠ'ÁÞÕßFß çµÞÁßæa d·sµÞøX ÁÞX dÌìÃßæaÏᢠÕßWÉÈ æùçAÞVÁí çÍÆß‚ ÕÈßÄÞ çÈÞÕÜßØíxí. ®ùßAÏáæ¿ ÎâKá ÍÞ·B{áU §Aß{ß çÈÞÕW  ÎáÄßVKÕVAá ÎÞdÄÎÞÃí. 

§çMÞZ æÌØíxí æ؈V ÉGßµÏßW ²KÞÎÄáU ÉáØíĵJßæa ¥ÄßÖÏ µøÎÞÏ dɺÞø¢ µIí ®ˆÞÕøᢠÕÞ æÉÞ{ß‚á ÈßWAÏÞÃí. ØíÅßø ÕÞÏÈ AÞøÜï ÕÜïçMÞÝᢠÉáØíĵA¿µ{ßW çÉÞµáKÕøÞÃçdÄ §æÄÜïÞ¢ ÕÞBß ÕÞÏßAáKÄí.

ÈÞWÉæJÞXÉÄáµÞøßÏÞÏ ®ùßA, ææ¿bèÜxí ÉøOø ÎÞÄãµÏßW ºßÜ µÅµæ{ÞæA ®ÝáÄß æÈxßW çÉÞØíxí æºÏíÄßøáKá. øIá ÕV×JßÈáçÖ×¢ 4 ÎßÜcX ÏâçùÞ ¥ÁbÞXØí ÕÞBßÏÞÃí ¥ÕV ÉáØíĵøºÈ È¿JßÏÄí.


For Social Benefit:
WATCH MOVIES AT THEATER KILL PIRACY
If u found any Theater Print CD’s at near your CD shops, Kindly inform to your nearest Police station (or inform us by a comment on this post) YOUR ONE WORD WILL SAVE FILM INDUSTRY
TAG