Vimala Raman Back in : Amasons Turning Point

ÕßÎÜ øÞÎX

After a long interval Vimala Raman is back again as a heroin. Gowtham,Makbool Salman are in the title role.
Directed by Martin C. Joseph. movie is named as "Amasons Turning Point"
Sathya Narayan and Boban Gayas are producing this new movie under The banner of Sai Subhiksha Media.
In this movie With vimala Raman , Radha varam also in heroin roel.
Kalabhavan Mani,Baburaj,Salimkumar,Innocent,Captain Raju,Kalasala Babu,Mekhanaathan,Narayanankutti,Boban Gayas,Sana Beegam,Lekshmi sharma, Kaviyoor Ponnamma, Surekha, Kulappulli Leela,Natasha, Sruthi Lekshmi, are the co actors in this movie.
Screen Play: Pradeep Thekkumkara, Camara: Chelladurai, Lyrics: Vayalar SarathchandraVarma, Dr.Prashanth , Music: Vidhyadaran Master.

ÈàI §¿çÕ{ÏííAá çÖ×¢ ÕßÎÜ øÞÎX ÕàIᢠÈÞÏßµÏÞÏæÏJáKá. ·ìÄ¢, εíÌâW ØWÎÞX ®KßÕæø dÉÇÞÈ µÅÞÉÞdÄB{ÞAß ÎÞVGßX Øß. ç¼ÞØËí Ø¢ÕßÇÞÈ¢ 溇áK ¦ÎçØÞYØí ç¿Ãß¹í çÉÞÏßaí ®K ºßdÄJßÜÞÃí ÕßÎÜ øÞÎX ÎÜÏÞ{JßW Äßøßæ‚JáKÄí. 

ØÞÏí ØáÍßf ÎàÁßÏÏáæ¿ ÌÞÈùßW ØÄcÈÞøÞÏÃX, çÌÞÌX ·ÏÞØí ®KßÕV ÈßVÎßAáK ºßdÄJßW ÕßÎÜ øÞÎæÈÞM¢ øÞÇÞÕVÎÏᢠÈÞÏßµ µÅÞÉÞdÄæJ ¥ÕÄøßMßAáKá. µÜÞÍÕX ÎÃß, ÌÞÌáøÞ¼í, ØÜߢµáÎÞV, §KæØa, µcÞÉíxX øÞ¼á, µÜÞÖÞÜ ÌÞÌá, çθÈÞÅX, ÈÞøÞÏÃXµáGß, çÌÞÌX ·ÏÞØí, ØÈÌà·¢, ÜfíÎßÖVÎ, µÕßÏâV æÉÞKN, Øáçø~, µá{MáUß ÜàÜ, È¿Þ×, dÖáÄß ÜfíÎß Äá¿BßÏ dÉÎá~ ÄÞøB{ᢠ¨ ºßdÄJßW ¥ÍßÈÏßAáKá.

ÄßøAÅ: dÉÆàÉí æÄAᢵø, »ÞÏÞd·Ùâ: 溈Æáèø, ·ÞÈøºÈ: ÕÏÜÞV ÖøÄíºdwÕVÎ, çÁÞ. dÉÖÞLí, Ø¢·àÄ¢: ÕßÆcÞÇøX ÎÞØíxV.

TAG