Fahad Fazil has finally reveales his lover : Andrea Jeremiah

Fahad Fazil

Fahad Fazil finally reveals his love!

The changing face of malayalm film Fahad fazil breaks several women hearts all on a sudden news. He is in LOVE with Andrea Jeremiah
 Well, actor Fahad Fazil has finally revealed to a prominent Malayalam women’s magazine that he is in love with someone.
Fahad has revealed the name of the object of his affection, and adds that though he is in a relationship, he is not sure if it will end in marriage. He also adds that his parents have been pressuring him to get married.
Fahad remembers in the interview that his father, director Fazil had got married when he was 32. The young charmer also remarks that he would like to follow suit.
And the recent newses from Fazil Family is that Fahad Fazhil’s younger brother is now just came to big screen shortly.

Read In Malayalam 

¦XdÁßÏ æ¼VÎßÏÏáÎÞÏß ËÙÆí ËÞØßW dÉÃÏJßÜÞ æÃK ÕßçÖ×¢ ÉáÄßÏ ÜA¢ ÕÈßÄ ÉáùJáÕßGçMÞZ ÈßøÞÖøÞÏßøßAáKÄí ¥çȵ ÁØX ¦øÞÇßµÎÞøÞÃí. dÉßÏæMG ÄÞø¢ dÉÃÏJßçÜAá È¿AáK µÞÝíº ØçLÞ×ßMßAáçOÞÝᢠ'®æa ÎÞdÄ¢ ®Ká ¥ÙCÞøçJÞæ¿ æÈFßÈá{{ßW çºVJáÕ‚ µÞÎáµX ææµÕßGáçÉÞÏß  ®K ØC¿ÕᢠdÉÃÏJßW µáÄßøáKá. ËÙÆßæÈ µHßÜᢠµÞÄßÜᢠµø{ßÜᢠæµÞIáÈ¿K ²øá ¦øÞÇßµ ®ÝáÄáKá...

ÕÜïÞæJÞøá æºÏíJÞÏß çÉÞÏß ËÙÆßAÞ, ÈßBZ §dÄ æÉæGKí ²øá æÉY µáGßAá ÎÈTáæµÞ¿áçAIÞÏßøáKá...

¥V¼áæa µHáµ{ßæÜ dÉçÜÞÍÈÕᢠØßùßZ Øß. ÎÞÄcáÕßæa µHáµ{ßæÜ µìÖÜÕᢠçÁÞ. ¥øáÃßæa µHáµ{ßæÜ ÈßTÙÞÏÄÏᢠùØâÜßæa µHáµ{ßæÜ dÉÃÏÕᢠÈßB{ßçÜAáU Æâø¢ µáù‚áæµÞIáÕøßµÏÞÏßøáKá. µHá µZ æµÞIá ÈßBZ µÅ ÉùÏáçOÞZ ¥ÄßæÈÞøá ÕÖcÄÏáIí. ¦ µHáµZ ÄÜÏßÃÏßW Õø‚í øÞdÄßÏßW çºVJá Éß¿ß‚á µß¿AáçOÞZ ¥K ÎøßAÞ ÄßøáæKCßW ®Kí ¦d·Ùß‚áçÉÞÏß. çØÞÃßÏæÏ Øbàµøß‚ ¥V¼áæa µÅ çÉÞæÜ ØßÈßÎ ÖáÍÉøcÕØÞÏßÏÞÏßøáæKCßW ®Ká ºßLß‚áçÉÞÏß.

ÈßB{áæ¿ ºßdÄBZ µÞÃÞX çÙÞØíxÜßW ÈßKí ®dÄÄÕà µ{Õá ÉùEí ËØíxí ç×ÞÏíAá çÉÞÏßGáæIçKÞ. ØßÈßÎ µIßùBß ¥çÄ ºâ¿ßW ÈßBæ{ ØbÉíÈ¢ µIá µß¿KáùBßÏßGáæIçKÞ! ¦Æc ÆßÈB{ßW ¿ßAxí µßGßÏß æÜïCßW ÉßæK çÙÞØíxÜßW ¥Ká ÉáµßÜÞÃí. ²øá ØßÈßÎ ÄæK ®dÄÕG¢ µIßGáæIKí çÙÞØíxW çÎxíØßçÈÞ¿á çºÞÆß‚ÞW ¥ùßÏÞ¢. ³çøÞ ÆßÕØÕᢠ³çøÞøáJæø µâGßÏÞÃí ØßÈßÎÏíAá çÉÞÏßøáKÄí. dÉÃÏø¢·B{ßW ÈßBZ ¥ÍßÈÏßAáçOÞZ ®dÄ ÕG¢ ¦ µHáµ{ßçÜAá çÈÞAßÏßøáæKçKÞ ! µâGáµÞøßÏáæ¿ ÈáUᢠÉ߂ᢠµßGßÏçMÞÝÞÃí ÄßÏxùÞæÃK ³VÎ çÉÞÜᢠÕKÄí.

çµÞµíæ¿ÏßÜßæÜ ËáZA‡X ×VGᢠÉÞaíØᢠ§G çµÞVMçùxí ÄÜÕæÈÏÞÃí ¦ÆcÎÞÏß dÖiß‚Äí. æºùßÏ çùÞ{ÞæÃCßÜᢠºâ¿ÈÞÏ ÈÕàX µã×íÃÎâVJß æÏ ¥dÄ æÉæGKá ÎùKßÜï. ºâ¿X ÈÕàæÈ ¥dÄÏíABí Éß¿ß‚áçÉÞÏß. ÉßKà¿ÞÃí ©ÆÏí ¥ÈLæa ÎÞÈùßØBZ µÞÃÞX çµø{Þ µçË ²øßAW µâ¿ß µIÄí. ®CßÜᢠ®æK çÉÞæÜÏáU ¦øÞÇßµÎÞæø æÉæGKí È×í¿AÏJß çÜAá ÄUßÏßç¿IßÏßøáKßÜï. ÈßBæ{ ÖøßAí §×í¿æMGá ÕøßµÏÞÏß øáKá. dÉÃÏ¢ ÉáùJá ÉùEÄßÜâæ¿ ©¿X ÕßÕÞÙßÄÈÞÏÞÜᢠ§æÜïCßÜᢠ¾BZ ¦øÞÇßµÎÞVAá µáù‚á ÈÞZ µâ¿ß ØbÉíÈ¢ µIáùBÞÈáU Õßd·ÙÎÞÃí ĵVKá¿EÄí.

èµæÏJᢠÆâøJßæÜ Ø‚ßX ÎÞÇÕæÈAÞ{ᢠ¯æùÏß×í¿¢ ºÞMÞµáøßÖßæÜ ¥V¼áçÈÞ¿ÞÏßøáKá, 22®ËíæµÏßæÜ ØßùßZ Øß.ÎÞÄcáÕßçÈÞ¿ÞÏßøáKá, æÎçd¿Þ æصí×bW ÏâJßæÈ ¥ÕÄøßMß‚ çÁÞ. ¥øáÃßçÈÞ¿ÞÏßøáKá. çµø{Þ µæËÏßæÜ ©ÆÏí ¥ÈLæÈK ÎøÃJßçÜAá çÉÞµáK ÉdÄdÉÕVJµæÈ ¦ÆcçÎ çÈÞGí æºÏíÄá. èµæ‡JᢠÆâøJßW ¥ÍßÈÏß‚ ×ÞÈáÕÞÃßæÄKá æÉæGKá ÎÈTßÜÞÏßÜï. Äßøß‚ùßEçMÞZ æºAÈÞ{á æµÞUÞÎçÜïÞ ®K èÜÈßÜÞÏß.
Fahad and Andriya in love
¯Ýí ÕV×æJ §¿çÕ{ ÕÜïÞæJÞøá ÄàfíÃÄÏÞÏßøáKá ÈßBZAá ÈWµß ÏÄí. ¥æÜïCßW èµæÏJᢠÆâøJßæÜ ×ÞÈáÕÞÃí §KæJ ËÙÆí ®Kí ¦æøCßÜᢠÕßÖbØßAáçÎÞ? ×ÞÈáæÕKÄí µá¿á¢ÌJßÈá ÎÞdÄÎáUÄÞÃí. ËÙÆßæÈÏÞÃí ¦øÞǵVAá çÕIÄí. ×ÞÈá ²øá ÄÃáMÈÞÃí. Éçf, ËÙÆí çÙÞGÞÃí. ¥Äá ÄæKÏÞÃí ÈßB{ßçÜAí ¥¿áMß‚Äá¢. ØßÈßÎ ÖáÍÎÞÏß ¥ÕØÞÈß‚ßæÜïCßÜᢠ¥KæÏ ùØâW ÏÅÞVÅ ¼àÕßÄJßW µâæ¿ µâGáKá ®KùßEÄßW ØçLÞ×¢...

®CßÜᢠËÙÆí...
ÈßBZ §çMÞZ dÉÃÏ¢ ÉáùJá ÉùçÏIßÏßøáKßÜï...
TAG