Ozhimuri- Best second movie of 2012 Kerala State Film Awards

¥ÉøߺßÄ µÅ ÉùE ²ÝßÎáùß
ÎÜÏÞ{ ØßÈßÎÏßW ¥dÄ ÉøߺßÄΈÞJ µÅÞÉøßØøÎÞÃí Îßµ‚ øIÞÎæJ ºßdÄJßÈáU ÉáøØíµÞø¢ çÈ¿ßÏ ²ÝßÎáùß ÉùEÄí. ÉÝÏ ÄßøáÕßÄÞ¢µâùßæa ÍÞ·ÎÞÏ µÈcÞµáÎÞøß ¼ßÜïÏßæÜ ÎÜÏÞ{ßµZ ÎÜÏÞ{ßµ{ÞçÏÞ ÄÎßÝV ÄÎßÝøÞçÏÞ µÞÃÞJ ØÎâÙJßæa ØbÄb dÉÄßØtßÏáæ¿ µÅ ÉùÏáµÏÞÏßøáKá ÎÇáÉÞW Äæa ºßdÄJßÜâæ¿.

ÄÜMÞÕí ®K dÖçiÏ ºßdÄJßÈá çÖ×¢ È¿ÈᢠآÕßÇÞϵÈáÎÞÏ ÎÇáÉÞW ²øáAßÏ ²ÝßÎáùß ¯æù Èßøâɵ dÉÖ¢ØÏᢠçÈ¿ß. ÉÝÏ ÄßøáÕßÄÞ¢µâùßæa ÉÖíºÞJÜJßW ÕøáK ²ÝßÎáùß dÉçÄcµ µÞܸGJßæaçÏÞ ÎÈá×cøáæ¿çÏÞ µÅÏÜï, Îùßæ‚Þøá dÉçÆÖJßæa µÅÏÞÃí Õø‚ßGÄí. 
ozhimuri
Øß.Õß. øÞÎXÉßU ÎÞVJÞmÕVÎÏßW ©ÉçÏÞ·ß‚ ÄÎßÝßW ºÞÜß‚ ÎÜÏÞ{ÎÞÃá ºßdÄJßW. µÞÕcÞvµÎÞÏ ÄßøáÕßÄÞ¢µâV ÍÞ× ¨ ÕßÇ¢ ÎæxÞøá ÎÜÏÞ{ ºßdÄJßÜᢠ©ÉçÏÞ·ß‚ßG߈. ØÎàɵÞÜ ÏÞÅÞVÅcB{ßW ÈßKáæµÞIÞÃí ÉÝÏ ÄßøáÕßÄÞ¢µâùßçÜAí ²ÝßÎáùß ØFøßAáKÄí. ÜÞW, çÖbÄÞ çÎçÈÞX ®KßÕøáæ¿ dɵ¿ÈÕᢠµÞÃßµZAá ÉáÄáÎÏáUÄÞÏßøáKá. ÄÜÎáùµ{áæ¿ ¥Lø¢ ¥ÈÞÏÞØÎÞÏÞÃí §ÕV ¥ÍßÈÏ‚á ËÜßMß‚Äí.

ÜÞW, ÎÜïßµ, çÖbÄÞ çÎçÈÞX, ¦ØßËí ¥Üß, ÍÞÕÈ ®KßÕøÞÃá dÉÇÞÈ çÕ×JßW. ÍÞ×ÞçÉÞ×ßÃßÏßW dÉÖØíÄ ÄÎßÝí ®ÝáJáµÞøX ¼ÏçÎÞÙX 'çÈÞGBZ" ®K çÉøßæÜÝáÄßÏ ²ÞVÎAáùßMáµ{ßWÈßKᢠÕÞV×ßµMÄßMßW dÉØßiàµøß‚ çÜ~ÈJßW ÈßKáÎÞÃí ØßÈßÎÏíAáU µÅ ÎÇáÉÞW µæIJßÏÄí. ¼ÏçÎÞÙX ÄæKÏÞÃí ÄßøAÅÏᢠ²øáAßÏÄí. 30 ÎáÄW 40 Õæø ÕV×B{áæ¿ µÅÏÞÃá ºßdÄ¢ ÉùÏáKÄí. dÉÎá~ ÄÞøBZæAÞM¢ 67 ÉáÄáÎá~B{ᢠØßÈßÎÏßÜáIí.


MillionaireMatch.com - the best dating site for sexy, successful singles! 
MillionaireMatch.com - the best dating site for successful singles!
TAG