Tribute to Jiah Khan | Jiah Khan’s untimely death | Jiah Khan commit suicide

Bollywood actress Jiah Khan has allegedly committed suicide by hanging herself at her residence here, police said.

The 25-year old actress reportedly hanged herself at her Juhu residence late Monday night.

Tribute to Jiah Khan | Jiah Khan’s untimely death | Jiah Khan commit suicide

¼àÕßÄJßæa ÄßøÛàÜ ÈàAß ÎøÃJßçÜAá ØbÏ¢ È¿KáµÏùßÏ È¿àÈ¿zÞV ¦øÞǵÎÈTáµ{ßW §çMÞÝᢠÈàùßMáµÏáKá. ¦d·Ùß‚æÄÞKᢠçÈ¿ÞÈÞÕÞJ Æá£~JJßÜÞÃí ºßÜV ¼àÕßÄæÎK µ{¢ ÕßæGÞÝßEÄí. Îxá ºßÜV ²øá ÈßÎß×æJ ºÞFÜcJßÈí ØbL¢ ¼àÕßÄ¢ ÌÜßÏVMß‚ÕøÞÃí. ¦çø޿ᢠÉùÏÞJ ØbµÞøc Æá£~BZ ²{ßMß‚á Õ‚ÞÃí ¨ ÄÞøBZ ÉÜøᢠçÉÞÏíÎùEÄí.

ØbÏ¢ ¼àÕæÈ¿áJ È¿ßÎÞæø ²ÞVÎßAáçOÞZ ¦ÆcæÎJáKÄí çÖÞÍÏÞÃí. ÉÖß, ÖÞÜßÈß ®æa µâGáµÞøß Äá¿BßÏ ºßdÄB{ßW ¥ÄáÜc ¥ÍßÈÏÉÞ¿Õ¢ dɵ¿ßMß‚ çÖÞÍÏáæ¿ ¦vÙÄc ºÜ‚ßdÄçÜÞµæJ È¿áAßA{Eá. Ø¢ÕßÇÞϵX ÌÞÜá ÎçÙdwÏáÎÞÏáIÞÏ ÌtJßæa ĵV‚ÏÞÃí çÖÞÍÏáæ¿ ¦vÙÄcÏíAá ÉßKßæÜKá ÕÞVJ ÉøKá. ¨ Îøâ dÉçÎÏÎÞAß ÎÜÏÞ{JßW ²øá ØßÈßÎÏᢠÉßùKáê æµ.¼ß. ç¼ÞV¼í Ø¢ÕßÇÞÈ¢ æºÏíÄ 'çÜ~Ïáæ¿ ÎøÃ¢ê ²øá Ëí{Þ×í ÌÞAí.

çÖÞÍ ¦vÙÄc æºÏíÄí µáù‚á ÕV×BZAá çÖ×¢ çÖÞÍÏáæ¿ ¥N çdÉÎÏᢠÄâBßÎøß‚á. εZ çÉÞÏ ÕÝß ÄæK ¥NÏᢠÄßøæE¿áAáµÏÞÏßøáKá.

ÎÞƵJß¿OÞÏß Éáøá×zÞøáæ¿ ÎÈTß{AßÏ È¿ß ØßWAí ØíÎßÄ ØbµÞøc Æá£~B{áæ¿ µâOÞøÎÞÃí ÎÈTßW ²{ßMß‚ßøáKÄí. ÌtáA{ÞÏß ¦øáÎ߈ÞJ ¥ÕØíÅ. ¦d·Ùß‚æÄÞKᢠ¼àÕßÄJßW ÄÈßAá µßGßÏÏßæˆKí ØíÎßÄ ®K Õß¼ÏÜfíÎß ºßÜçøÞ¿á ÉùEßøáKá. ²¿áÕßW ØíÎßÄ ÄâBßÎøß‚çMÞZ ºÜ‚ßdÄçÜÞµ¢ ÕàIᢠȿáBß. ØíÎßÄÏáæ¿ ¼àÕßÄ¢ ÉßKà¿í ÙßwßÏßÜᢠÎÜÏÞ{JßÜáæΈޢ ØßÈßÎÏíAá Õß×ÏÎÞÏß. Éçf ØíÎßÄ ¥ÕçÖ×ßMß‚á çÉÞÏ Æá£~ØíÎøõZ §çMÞÝᢠÙãÆÏB{ßW Äá¿ßAáKá.

ÎÜÏÞ{Jßæa ÉÝÏ ÎÞƵJß¿Oí Õß¼ÏdÖà ÉçI ØíÎßÄÏáæ¿ ÕÝß ÄßøæE¿áJJßøáKá. ¥ÎßÄÎÞÏß ©ùA·á{ßµ µÝß‚ÞÏßøáKá Õß¼ÏdÖàÏáæ¿ Îøâ. ¥AÞÜæJ ¯xÕᢠdÉÎá~ÈÞÏ Ø¢ÕßÇÞϵÈáÎÞÏß ÉßÃBßÏÄá ÎâÜ¢ §Èß ØßÈßÎÏßW ¥ÍßÈÏßAÞÈÞÕßæˆKùßEí ¦ Æá£~JßW Õß¼ÏdÖà ¦vÙÄc æºÏíÄÄÞæÃKá ÕÞVJ ÉøKßøáKá. µáÏßÜßæa ÎÃßÈÞÆ¢ çµGá.... Äá¿BßÏ ·ÞÈø¢·B{ßÜâæ¿ §çMÞÝᢠÕß¼ÏdÖà ¦øÞǵøáæ¿ ÎáKßæÜJáKá.

çÌÞ{ßÕáÁßæa ÕX dÉÄàfÏÞÏÏßøáK ÆßÕcÍÞøÄßÏáæ¿ Îøâ ¦vÙ ÄcçÏÞ ¥Éµ¿çÎÞ ®Ká Äßøß‚ùßÏÞÈÞÏ߈. ÆàÕÞÈ ®K ºßdÄJßW ÈÞÏßµÏÞÏß ÎßKáK dɵ¿È¢ µÞÝíºÕ‚ ÆßÕcÍÞøÄß ¥¿áJ ØâMV ÈÞÏßµ ÏÞÕáæÎKá ÉÜøᢠµÃAáµâGßÏçMÞÝÞÃí Îá¢èÌÏßW ²øá æµGß¿Jßæa Îáµ{ßW ÈßKí ÆßÕcÍÞøÄß ÕàÃáÎøß‚Äí.

ØbL¢ ¼àÕæÈ¿áJá ÉùK È¿ßÎÞøáæ¿ ÕÝß ºßÜ È¿zÞøᢠÄßøæE¿áJßGáIí. ÄÎßÝí ØßÈßε{ßW ÈÞϵçÕ×JßW Äß{BßÏ µáÈÞW Øß¹í ¦ ÕÝßÏÞÃá ÄßøæE¿áJÄí. µÞÎáµßçÏÞ¿á ÕÝAßGÄßæa çÆ×cJßW ¦vÙÄc æºÏíÄÄÞÏßøáKá µáÈÞW. ÎÜÏÞ{Jßæa dÉßÏ È¿X dÖàÈÞÅÞµæG ØßÈßÎÏßW ¥ÕØøBZ §ˆÞÄÞÕáKÄßæa Õß×ÎJßW ÎøÃJßçÜAßùBßçMÞÕáµ ÏÞÏßøáKá.

Õß~cÞÄ Ùßwß Ø¢ÕßÇÞϵX ·áøáÆJßæa ÎøÃÕᢠÆáøâÙÄ ÈßùEÄÞÃí. ©ùA·á{ßµµZ ¥ÎßÄÎÞÏß ¥µJá æºKÞÃí ·áøáÆJí Îøß‚Äí.

æÕ{{ßæÕ{ß‚Jßæa æÉÞXdÉÍÏßW ÈßKí ÎøÃJßçÜAí ¥¿VKáÕàà ÈfdÄB{áæ¿ ÉGßµÏßçÜAí §Èß çÌÞ{ßÕáÁí ÏáÕÈ¿ß ¼ßÏÞ ~ÞÈá¢...

Tribute to Jiah Khan | Jiah Khan’s untimely death | Jiah Khan commit suicide
We miss you Jiah........


READ MORE REVIEWS
MillionaireMatch.com - the best dating site for sexy, successful singles! 
MillionaireMatch.com - the best dating site for successful singles!
TAG