Actor Imran Khan killed by internet death hoax | നടന്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ മരിച്ചു എന്ന് വ്യാജവാര്‍ത്ത ഫേസ്ബുക്കില്‍

Rumors of the actor’s alleged demise gained traction on Tuesday after a ‘R.I.P. Imran Khan’ Facebook page attracted nearly one million of ‘likes’. Those who read the ‘About’ page were given a believable account of the Indian actor’s passing:
“At about 11 a.m. ET on Tuesday (August 12, 2014), our beloved actor Imran Khan passed away. Imran Khan was born on January 13, 1983 in Madison. He will be missed but not forgotten. Please show your sympathy and condolences by commenting on and liking this page.”
Hundreds of fans immediately started writing their messages of condolence on the Facebook page, expressing their sadness that the talented 31-year-old actor was dead. And as usual, Twittersphere was frenzied over the death hoax.
Actor Imran Khan killed by internet death hoax | നടന്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ മരിച്ചു എന്ന് വ്യാജവാര്‍ത്ത ഫേസ്ബുക്കില്‍Actor Imran Khan killed by internet death hoax | നടന്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ മരിച്ചു എന്ന് വ്യാജവാര്‍ത്ത ഫേസ്ബുക്കില്‍
Where as some trusting fans believed the post, others were immediately skeptical of the report, perhaps learning their lesson from the huge amount of fake death reports emerging about celebrities over recent months. Some pointed out that the news had not been carried on any major Indian network, indicating that it was a fake report, as the death of an actor of Imran Khan's stature would be major news across networks.
A recent poll conducted for the Celebrity Post shows that a large majority (74%) of respondents think those Imran Khan death rumors are not funny anymore.
On Wednesday (August 13) the actor's reps officially confirmed that Imran Khan is not dead. “He joins the long list of celebrities who have been victimized by this hoax. He's still alive and well, stop believing what you see on the Internet,” they said.
Some fans have expressed anger at the fake report saying it was reckless, distressing and hurtful to fans of the much loved actor. Others say this shows his extreme popularity across the globe.
Read In Malayalam Below
നടന്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ മരിച്ചു എന്ന് വ്യാജവാര്‍ത്ത ഫേസ്ബുക്കില്‍
ÄÞøB{áæ¿ ÕcÞ¼Îøâ ÕÞVJÏÞµáKÄí §ÄÞÆcΈ. ®KÞW çËØíÌáAí èܵíØßÈᢠµÎaßÈᢠçÕIß ÄÞøæJ æµÞˆáKÄí §ÄÞÆcÎÞÏßøßAá¢. çÌÞ{ßÕáÁßW ÈßKÞÏßøáKá ¦ ÎøÃÕÞVJ. ¦ÎßV ~Þæa ¥ÈLøÕÈᢠȿÈáÎÞÏ §dÎÞX ~ÞæÈÏÞÃí §JÕà çØÞ×cW ÎàÁßÏ æµÞKÄí.

ÄßC{ÞÝíºÏÞÃí §dÎÞX ~ÞX ÎøÃοæEK ÕcÞ¼ÕÞVJ ÉøKÄí. ÎÞdÄΈ ÕÞVJ É¿VKÄᢠçËØíÌáAßW ¦V.°.Éß §dÎÞX ~ÞX ®æKÞøá çɼᢠÈßÜÕßW ÕKá. ÉJí Üf¢ èܵíØÞÃí ¦ çɼßÈí ÎÃßAâùáµZAá{{ßW ÜÍß‚Äí.

'ÈNáæ¿ dÉßÏæMG È¿X §dÎÞX ~ÞX ÎøÃοEá. 1983 ¼ÈáÕøß 13ÈÞÏßøáKá ¥çgÙJßæa ¼ÈÈ¢. ÈN{ßW ÈßKí çÕVÉßøßæECßÜᢠ¥çgÙ¢ ®Kᢠ³VÎÏßW ÈßWAáæÎKᢠçɼßW ÉùÏáKá. µâ¿ÞæÄ ¥çgÙJßæa ØíÎøà ÉCáÕAÞX ¨ çɼí èÜAí 溇ÞÈᢠµÎaí 溇ÞÈᢠ¦ÕÖcæM¿áKá.

§çÄÞæ¿ ÈâùáµÃAßÈí ¦øÞǵøÞÃí çɼßçÜÏíAí ²ÝáµßæÏJßÏÄí. µâGæÎçؼáµZ æµÞIí çɼí ÈßùEá. ®KÞW ¨ ÕÞVJ ÕcÞ¼ÎÞæÃKᢠÎæxÞøá ÎÞÇcÎBæ{Þ §Äí ùßçMÞVGí æºÏíÄßæˆKᢠºâIßAÞGß Îxá ºßÜV ¨ çɼßæÈÄßæø ø¢·æJJáµÏᢠæºÏíÄá.

ÕÞVJ ÕX ºV‚ÏÞÏçÄÞæ¿ Ø¢·Äß çÌÞ{ßÕáÁßÜáæÎJß.  §dÎÞX ~Þæa ÎÞçȼV ÕÞVJ Èßç×Çß‚í ø¢·æJJß. ¥çgÙJßÈí ÏÞæÄÞKᢠآÍÕß‚ßGßæˆKᢠ¼àÕçÈÞæ¿ ÄæKÏáæIKᢠÉdÄdÉØíÄÞÕÈ ÉáùJßùçAIß ÕKá. ÎÞdÄΈ §aVæÈxßW µÞÃáK ¯Äí ÕÞVJÏᢠµH¿‚í ÕßÖbØßAáK dÉÕÃÄ ¦{áµZ ÈßVJÃæÎKᢠ§ÕV µâGßç‚VJá. çËØíÌáAßW ÈßKᢠ¦ çɼᢠÈàA¢ æºÏíÄßGáIí.TAG