EXCLUSIVE.........Samvrtha Sunil Married

CLICK HERE to Download Malayalam Font
ÆÞÕÃß ©¿áJçMÞÝᢠ¼àXØᢠç¿ÞMáÎßGí ÕKçMÞÝᢠØÞøßÏá¿JçMÞÝᢠ¯Äá µÅÞÉÞdÄÕᢠÄÈßAí §ÃBáæÎKá æÄ{ßÏß‚ ÎÜÏÞ{Jßæa dÉßÏÄÞø¢ Ø¢ÕãÄ ØáÈßÜßæa ÕßÕÞÙ¢ µÝßEá. º¿BáµZ Äßµ‚ᢠ²ìçÆcÞ·ßµÎÞÏß ÎÞdÄÎÞÏßøáKá.

çµÞÝßçAÞ¿á ØbçÆÖß ¥~ßÜáÎÞÏß ÕßÕÞÙ¢ ù¼ßØíxV æºÏíÄÄßæa çø~µZ ÎçÈÞø ÎÈcâØßÈí ÜÍß‚á. ÍVJÞÕáæÎÞJí ÕßçÆÖçJAí çÉÞµáKÄßÈáU ÏÞdÄÞ çø~µZ ÖøßÏÞAáKÄßÈÞÃí ÕßÕÞÙ¢ ù¼ßØíxV æºÏíÄæÄKí Ø¢ÕãÄÏá ÎÞÏß ÌtæMG ÕãJBZ ¥ùßÏß‚á.

Ø¢ÕãÄÏáæ¿ ÕßÕÞÙ¢ µÝßEÄÞÏáU ÕÞVJµZ §aVæÈxßÜᢠÎxᢠÉøAáK ÄßÈßæ¿ÏÞÃí ÕÞVJÏáæ¿ ÏÞÅÞVÅc¢ çÄ¿ß ÎçÈÞøÎ ÈcâØí Ø¢¸¢ çµÞÝßçAÞ¿í çµÞVÉçù×ÈßæÜJßÏÄí. Éçf ÕßÕøBZ ÉáùJáÕß¿ÞX ¥ÇßµãÄV ćÞùÞ ÏßÜï. ²¿áÕßW çµÞVÉçù×æa æÕÌíèØxßæÜ ÕßÕÞÙ ø¼ßØíçd¿×æa çɼßW ®aV æºÏíÄí ÉøßçÖÞÇß‚çMÞÝÞÃí ØVGßËßAxí ÜÍß‚Äí. §AÝßE ¼ÈáÕøß 19ÈÞÃí ÕßÕÞÙ¢ ù¼ßØíxV æºÏíÄÄí. ù¼ßØíxùßæÜ ÕßÕøBZ §dɵÞøÎÞÃí. ÍVJÞÕí çµÞÝßçAÞ¿í ÉÞçùÞM¿ß µÞVJßµÏßW ¥~ßW æÉøáO¿MßW, ÍÞøc µHâV ®¿AÞ¿í ØßwâùßW Ø¢ÕãÄ ØáÈßW. ÕßÕÞÙ¢ È¿KÄí çµÞÝßçAÞæG ¦øc ØÎÞ¼JßWÕ‚í. ÕßÕÞÙ¢ ù¼ßØíxV æºÏíÄßøßAáKÄí 117/ 2012 ®K ÈOùßW.

µÜßçËÞVÃßÏÏßW ®X¼ßÈßÏùÞÃí ¥~ßW. ÕßÕÞÙçÖ×¢ µÞÜßçËÞVÃßÏ ÏßçÜAí çÉÞµÞÈÞÏß çø~µZ ÖøßÏÞAáKÄßÈÞÃí çÈøæJ ÕßÕÞÙ¢ ø¼ßØíxV æºÏíÄæÄKí ÉùÏæM¿áKá. µÜcÞâ ÈÕ¢ÌùßæÜKÞÏßøáKá Ø¢ÕãÄ ÉùEß øáKÄí. ÕßÕÞÙ¢ µÞøâ ÉáÄßÏ ØßÈßεæ{ÞKᢠآÕãÄ ¯æx¿áJßGßÜï. ÈßÜÕßW ÜÞW ç¼ÞØßæa ÁÏÎIí æȵíÜØí, ×Þ¼ß èµÜÞØßæa µß¢¹í ¦XÁí Æ µNß×ÃV, èÕÖÞ~ßæa ÎÜïá Øß¹í Äá¿BßÏ ºßdÄB{ßW ¥ÍßÈÏß‚á ÕøßµÏÞÃí.
TAG