Super Star Mohanlal and Mega Star Mammootty’s Son Dulquer Salman Join Together in a movie

CLICK HERE for Download Malayalam FONT


çÎÞÙXÜÞÜᢠÆáW~V ØWÎÞÈá¢

Super Star Mohanlal and Mega Star Mammootty’s Son Dulquer Salman Join Together in a movie
çÎÞÙXÜÞÜᢠÎNâGßÏáæ¿ ÎµX ÆáW~V ØWÎÞÈᢠ²KßAáKá. ²øÞZ §LcX ØßÈßÎÏßæÜ ÄæK §ÄßÙÞØÄÞø¢. ÎæxÞøÞZ È¿È èÕÍÕJßæa æµÞ¿áÎá¿ß µÏùßÏ ÎÙÞÈ¿æa εX. çÎÞÙXÜÞÜᢠÎNâGßÏáæ¿ ÎµX ÆáW~V ØWÎÞÈᢠ²KßAáçOÞZ ØßÈßÎçÜÞµJßÈí ¥æÄÞøá µìÄáµµÞÝíº µâ¿ßÏÞÃí.  èÕÖÞ~í Ø¢ÕßÇÞÈ¢ 溇áK ºßdÄJßÜÞÃí ÄÞøøÞ¼ÞÕᢠÄÞøÉádÄÈᢠآ·ÎßAáKÄí.

ØßÈßε{áæ¿ ®H¢ ÎâKáùáÉßKß¿áçOÞÝᢠÄÞøMßµßGßÈí ²GᢠµáùÕßÜïÞJ çÎÞÙ XÜÞÜßÈᢠ¦ÆcºßdÄ¢ æØAXÁí ç×Þ ùßÜàØ޵ᢠÎáæO ÄÞøæMÞÜßÎÏßÜÞÏ ÆáW~ùßÈᢠèÕÖÞ~ßæa ÉáÄßÏ ºßdÄÎÞÃí Ø¢·ÎçÕÆß ØNÞÈßAáKÄí. 

ÎÜïáØßBßÈí çÖ×¢ èÕÖÞ~í Ø¢ÕßÇÞÈ¢ 溇áK ºßdÄ¢ Îá{µáMÞ¿¢ ËßÜߢØßæa ÌÞÈùßW ç¿ÞÎß‚X Îá{µáMÞ¿ÎÞÃí ÈßVÎßAáKá. ©ÆÏíµã×íÃÈᢠØßÌß æµ çÄÞÎØᢠçºVKÞÃí ÄßøAÅæÏÝáÄáKÄí. çÉÞAøßøÞ¼ÏßÜâæ¿ ÎNâGßçÏÏᢠÉãÅbßøÞ¼ßçÈÏᢠÈÞϵçÕ×B{ßW ¥ÕÄøßMß‚ Ø¢ÕßÇÞϵÈᢠÄßøAÅÞµã JᢠÈßVÎÞÄÞÕᢠÕàIᢠ²KßAáKá ®KÄᢠdÉçÄcµÄÏÞÃí. ¥¿áJÕV×¢ ÎÇcçJæÞ¿ ºßdÄàµøâ ¦ø¢ÍßAáK ØßÈßÎ ³ÃJßÈí çÖ×Î޵ᢠÄàÏxùáµ{ßæÜJáµ.
TAG