Silk Smitha's Story is also in Malayalam

ØßWAßæa µÅ ÎÜÏÞ{JßÜá¢

After a long break the south Indian super hot lady Silk Smitha’s Story is become a Malayalam movie. This time  Bollywood Actress Sana Khan is came on the role of Silk. Director : Anil.
The story of the movie is written by the Antony Eastman,he is the person who introduce Silk Smitha in movie field. Screenplay ,Dialogues : Kaloor Dennis.
Nishan,baburaj,Suresh Krishna,Rajasree nair,Binu Adimali,Shanti,Manuraj,EA Rajendran are the co-stars of this movie produced by PJ Thomas under Nice Movies banner. Especially Famous Malayalam directors like Thambi kannathanam,Viji thambi are also acting in this movie.
Lyrics: Vayalar Sarathchandravarma , Music : Beny Ignesious
The director Anil says that this movie is completely differ from Dirty Picture and is telling about the introduction time of silk in movie industry.
Shootting will began on july 2nd week at Chennai,coimbathoor, thodupuzha……

æÄKßLcX ØßÈßÎÏßæÜ ÎÞƵ Øáwøß ØßWµí ØíÎßÄÏáæ¿ µÅ ÎÜÏÞ{JßW ØßÈßÎÏÞµáKá. çÌÞ{ßÕáÁí ÄÞø¢ ØÈÞ ~ÞÈÞÃí ØßWµí ØíÎßÄÏáæ¿ çùÞ{ßW. Ø¢ÕßÇÞÈ¢: ¥ÈßW.  ¨ ºßdÄJßæa µÅ ØßWµí ØíÎßÄæÏ ¦ÆcÎÞÏß ØßÈßÎ ÏßW ¥ÕÄøßMß‚ ¦aÃß ¨ØíxíÎÞçaÄÞÃí. ÄßøAÅ, Ø¢ÍÞ×â: µÜâV æÁKàØí.
èÈØí ÎâÕàØßæa ÌÞÈùßW Éß.æ¼. çÄÞÎØí ÈßVÎßAáK ºßdÄJßW ØÈÞ ~ÞæÈAâ¿ÞæÄ Èß×ÞX, ÌÞÌáøÞ¼í, Øáçø×í µã×íÃ, øÞ¼dÖà ÈÞÏV, ÌßÈá ¥¿ßÎÞÜß, ÖÞLß, ÎÈáøÞ¼í, §. ®. øÞç¼dwX Äá¿BßÏÕøᢠآÕßÇÞϵøÞÏ ÄOß µHLÞÈ¢, Õß¼ß ÄOß ®KßÕøᢠ¥ÍßÈÏßAáKá.
·ÞÈøºÈ: ÕÏÜÞV ÖøÄíºdwÕVÎ. Ø¢·àÄ¢: çÌÃß §ço×cØí. ÁVGß Éßµíº ùßW ÈßKá ÕcÄcØíÄÎÞÏß ØßWµí ØíÎßÄÏáæ¿ ÏÅÞVÅ ¼àÕßÄÎÞÃßæÄKí Ø¢ÕßÇÞϵX ¥ÈßW ÉùÏáKá. ¼âèÜ øIÞ¢ ÕÞø¢ æºèK, çµÞÏOJâV, æÄÞ¿á ÉáÝ ®KßÕß¿B{ßW ºßdÄàµøßAá¢.


For Social Benefit:
WATCH MOVIES AT THEATER KILL PIRACY
If u found any Theater Print CD’s at near your CD shops, Kindly inform to your nearest Police station (or inform us by a comment on this post) YOUR ONE WORD WILL SAVE FILM INDUSTRY
                                                                    FUTURE CREATER®
TAG