Top 5 CAN beauties ever

ç¿ÞÉí 5 µÞX ÌcâGàØí ®ÕV !!!

The top 5 indian beauties in CAN film Fest

µÞX ËßÜߢ æËØíxßÕW ®æKÞæAÏÞÃí çÉæøCßÜᢠ¥Õßæ¿ È¿AáKÄí ËßÜߢ æËØíxßÕ܈, ËÞ×X æËØíxßÕÜÞÃí. çÜÞµJßæÜ È¿ßÎÞøÞÏ È¿ßÎÞæøˆÞÕøᢠÎÞØBç{Þ{¢ ÄÏÞæù¿áMí È¿Jß ®JÃæÎCßW ÉßæK ¥æÄLÞÃí... ®LÞÏÞÜᢠ65êÞÎÄí µÞX ËßÜߢ æËØíxßÕW ®JßÏçMÞÝᢠÉÞMøÞØßµZ ºV‚ 溇áKÄí ¦ ¥Fí ØáwøßÎÞæøAáùß‚ÞÃí. ÎÞÏÞæÄ ÎùÏÞæÄ §ÄáÕæø µÞÈßW ÎßKß Äß{BßÏ Îßµ‚ ¥Fí çÌÞ{ßÕáÁí ØíèxW °AYØí  ê °Öbøc ùÞÏí, ÆàÉßµ ÉÆáçµÞY, dËßÆ ÉßçaÞ, çØÞÈ¢ µÉâV, Έߵ æ×øÞÕÄí.

°Öbøc ùÞÏí 
æùÁí µÞVÉxßW ¯xÕᢠµâ¿áÄW ÄÕà ®JßÏ çÌÞ{ßÕáÁí ØáwøßÏÞÃí ¦×í. ²KᢠøIáΈ, 10 ÕV×¢. ³çøÞ ÕV×ÕᢠÉáÄáÎ æÄ{ßÏß‚í ¦×í ®JáæÎCßÜᢠÐßAÞÕÞæÄ çÉÞÏ ºøßdÄÕᢠ©Ií. ¯xÕᢠÐßAÞÏÄÞµæG 2005Üá¢. ¥Kí صÜÎÞÈ ÎÞÇcÎB{ßÜᢠ¦×í ÈßùEá ÈßKá. ÎßÈß΢ çÎAMᢠÈàÜÏᢠæÕUÏᢠµÜVK çÕ×Õᢠ¦×ßæÈ µâ¿áÄW ØáwøßÏÞAßÏßøáKá. ®KÞW µÝßE ÕV×¢ ¥çÄ ÉÞçxÃßW µáù‚á ÕcÄcØíÄÄ ÉáÜVJß ·ìÃßW ®JßÏ ¦×ßÈí çÙÞ{ßÕáÁí ØíèxÜàØßÈí ÎáKßW Éß¿ß‚á ÈßWAÞÈÞÏ߈. §Aáùß Ä¿ß‚áøáI ¦×í ÎNßæÏ ÕßÎVÖßAÞX µÞJßøáKÕVAí ÕX Äßøß‚¿ß ÈWµß µâ¿áÄW ØáwøßÏÞÏÞÃí ¦×í ®JßÏÄí. ³Ëí èÕxíí ØÞøßÏßW ²øá ÈÞ¿X ØáwøßÏÞÏß ¦×í ÖøßAᢠÄß{Bß. 

ÆàÉßµ ÉÆáçµÞY 
®dÄÏᢠÎçÈÞÙøßÏÞµÞçÎÞ ¥dÄÏᢠÎçÈÞÙøß ¦ÏÞÃí ÆàÉßµ µÞÈßW ºáÕ¿á ÕÏíAáKÄí. ®ÄíÈßµí ÜáAßW ²øá ÎÞÜÞ~æÏçÉÞæÜ ØáwøßÏÞÏß 2000 JßW ÆàÉßµ ®JßÏçMÞZ ¦ ØíèxW µÞX æËØíxßÕÜßæa ºøßdÄJÞ{áµ{ßW çÉÞÜᢠ§¿¢ Éß¿ß‚á. ®Üß·aí ³Ëí èÕxí ØÞøßÏáÎÞÏß ®JßÏ ÆàÉßµæÏ ¦Kí ÉÞMøÞØßµZ §¿¢ ÕÜ¢ Õß¿ÞæÄ Õ{EáÕ‚ßøßAáµÏÞÏßøáKá. 

dËßÆ ÉßçaÞ 
ØíÜ¢ çÁÞ·í Î߈cÈV ¦Ãí dËßÆÏíAí ¦øÞǵæø ØNÞÈß‚Äí. ¦ ¦øÞǵæø ²GᢠÈßøÞÖøÞAÞæÄ 2011W dËßÆ µÞÈßW ®JßÏÄí ¥ÄßØáwøßÏÞÏß ÄæKÏÞÏßøáKá. dËßÆÏáæ¿ èÙ æÈAí æÎxÞÜßµí ƒàxÁí çÕ×¢ ¯æù dÖißAæMGßøáKá.

çØÞÈ¢ µÉâV 
µÞÈßW ¦ÆcÎÞÏß ºáÕ¿á æÕ‚ 2011W ÄæK çØÞÈ¢ ÖøßAᢠÄß{Bß. æÕU ·ìY, ¥øæAGßW ÈßKá ÉùKá ÈßWAáK øàÄßÏßW ÉáùµßçÜAá Éß¿ßMß‚ æÈxí.. ¥ÄáÏVJßMß¿ß‚áU È¿J¢ ... æÎÞJJßW ²øá ¦ÈºL¢. ¦Æc¢ §Jøß ÉøßdÍÎß‚ßøáæKCßÜᢠæÉæGKí ÄáùKá ºßø߂ᢠèµÕàÖßAÞGßÏᢠçØÞÈ¢ ¦{áµæ{ 赇ßæÜ¿áAáµ ÄæK æºÏíÄá.

Έߵ æ×øÞÕJí 
çÙÞGí æصíØß ®Kí ºáNÞæÄ Õß{ßAáKĈ ΈߵæÏ. çÌÞ{ßÕáÁßæÜ çÌÞZÁí çÙÞGí ç·Z ®KÞÃí æÉÞÄáæÕ Îˆßµ ¥ùßÏæM¿áKÄí ÄæK. µÞX çÎ{ÏßW ¯Õøᢠ©xáçÈÞAáK È¿ßÏÞÃí Έߵ. ²øßAW ¯xÕᢠæصíØßÏÞÏß ÄæK Έߵ æùÁí µÞVÉxßW ®Jß, èÙ ÙàÜßW ÎßÈß dÁØí Çøß‚í. æÄÞGá Éßùæµ ®JßÏ ÎæxÞøá ØáwøßæÏÏᢠ¥KæJ ÆßÕØ¢ ²øá µcÞÎùÏᢠµIçÄ §ˆçdÄ....2005næÜ µÞX æËØíxßÕÜßW °Öbøc ùÞÏí

2000JßæÜ µÞX æËØíxßÕÜßW ÆàÉßµ ÉÆáçµÞY2011æÜ µÞX ËßÜߢ æËØíxßÕÜßW çØÞÈ¢ µÉâV

For Social Benefit:
WATCH MOVIES AT THEATER KILL PIRACY
If u found any Theater Print CD’s at near your CD shops, Kindly inform to your nearest Police station (or inform us by a comment on this post) YOUR ONE WORD WILL SAVE FILM INDUSTRY
                                                                    FUTURE CREATER®
TAG