Perinoru Makan- Review


Í·Äí, ÖøÃc çÎÞÙX, ÖÖß µÜߢ·, ÜfíÎßdÉßÏ, ¿ßÈß ç¿Þ¢, ÕÈßÄ, §KæØaí, ·ßKØí Édµá
W
ith the advent of the so-called new age cinema where filmmakers are trying to tell stories of mostly urban individuals in innovative ways, the old stories of joint families in rural areas have taken a back-seat.  

Director Vinu Anand tries to fill this vacuum with his new film Perinoru Makan, with Innocent as the main lead. The question is, is there a market for such films today?

It's a simple story about a doting father Harishchandran (Innocent) and his young daughter Bhama (Saranya Mohan). The father is a widower and his widowed sister (KPAC Lalitha) stays with him along with her two sons (Suraj Venjaramoodu and Tini Tom) and their wives. 

There seems to be no conflict in the story as these are lovable people, except for the fact that the two men live off their uncle's wealth and don't do anything productive themselves. 

When it comes to marrying off Bhama, the family wants a groom who will stay with them. Enter Satheesan (Bhagath Manuel), who agrees to the proposal because there is no place for a new bride in his home.

Don't expect another Geogrekutty C/o Georgekutty (1991), where Jayaram and Thilakan fought a royal battle as son-in-law and father-in-law. Though here too the father's possessiveness does not allow his daughter to consummate her marriage, this angle does not become a full blown conflict between the two. 

We have to wait till the end of the first half to know where the story is headed. 

The film belongs to Innocent. The rest of the cast just rallies around him even though Bhagath Manuel and Saranya Mohan are supposed to be the lead actors.

Saranya Mohan does get a Roja-like entry with a song, establishing her as a chirpy young woman. Bhagath Manuel gives a decent performance even if it falls short of what one expects of a leading man. 

There are other actors like Niyas Khan and Sudheesh popping up in the second half as KPAC Lalitha's two other sons.
Perinoru Makan is neither good nor bad; it's just indifferent. 


ÎÜVÕÞ¿ß ¦V¿íØí ÐÌí, çÁÞµí¿V Üì ®Kà ºßdÄB{ßÜâæ¿ dÖçiÏÈÞÏ Í·Äí ÈÞϵÈÞÕáK ºßdÄÎÞÃí 'çÉøßæÈÞøá εX. ¼ÞØí ØÞ¼í ædÉÞÁfXØßæa ÌÞÈùßW ÕßÈá ¦Èwí ÄßøAÅæÏÝáÄß Ø¢ÕßÇÞÈ¢ 溇áK ºßdÄJßW ÖøÃc çÎÞÙX ÈÞÏßµÏÞÏß ®JáKá. ÄOß ¯dÌÙÞ¢ ÈßVÎßAáK ºßdÄJßW §KæØaí, ØáøÞ¼í æÕEÞùÎâ¿í, ¿ßÈß ç¿Þ¢, ·ßKØí Édµá, Éß. dÖàµáÎÞV, ØÞÆß~í, ÖÖß µÜߢ·, æµÉß®Øß Ü{ßÄ, ÕÈßÄ, ÕßÈÏdÉØÞÆí, ÜfíÎßdÉßÏ Äá¿BßÏÕV dÉÇÞÈ µÅÞÉÞdÄBæ{ ¥ÕÄøßMßAáKá. 

¦ÜMáÝ çºKCøß d·ÞÎJßW ¥ùßÏæM¿áK ²øá dÉÎÞÃß ®Ká ÄæK ÙøߺdwæÈ ÕßçÖ×ßMßAÞ¢. ÌßØßÈØáµÞøÈÞÏ ÙøߺdwX ÉܺøAᵿ ÎáÄW ÉÜßÖÏíAá Éâ æµÞ¿áAáKÄáÕæøÏáU ®ˆÞ §¿ÉÞ¿áµ{ᢠȿJáKáIí.  ÙøߺdwÈí øIáÎA{ÞÃí. ÎáøáµÈᢠØÄcÍÞÎÏá¢. Õ{æø ØçLÞ×µøÎÞÏ µá¿á¢Ì¼àÕßÄ¢ ÈÏßAáK Ùøߺdwæa ÕàGßW ØçÙÞÆøß ÖÞøÆÏᢠÎA{ᢠÄÞÎØßAáKáIí. ÖÞøÆÏáæ¿ ÍVJÞÕí ²øɵ¿JßW Îøß‚ÄßæÈ Äá¿VKí çºGæa ÕàGßÜÞÃí ÄÞÎØ¢. ÖÞøÆÏíAí ÈÞÜá ÎA{ÞÃí. Øá·áÃX, ØáçÆÕX, ©Hß, dÖà¼ßÄí, §ÕæøˆÞ¢ Õ{æø ØìÙÞVÆÉøÎÞÏ ¼àÕßÄ¢ ÎáçKÞGá æµÞIáçÉÞµáçOÞZ ÎæxÞøá µá¿á¢ÌÕáÎÞÏß ©IÞµáK dÉÖíÈB{ÞÃí 'çÉøßæÈÞøá εX ®K ºßdÄJßW ÕßÈá ¦Èwí ÆãÖcÕÄíµøßAáKÄí. 

§KæØaÞÃí ÙøߺdwÈÞÕáKÄí. ØÄàÖX ®K µÅÞÉÞdÄæJ Í·Äí ¥ÕÄøßMßAáçOÞZ ÎáøáµÈÞÏß ·ßKØí ÉdµáÕᢠØÄcÍÞÎÏÞÏß ÖøÃc çÎÞÙÈᢠ¥ÍßÈÏßAáKá. æµÉß®Øß Ü{ßÄÏÞÃí ÖÞøÆÏÞÏß ®JáKÄí. ¦ÆcÎÞÏßGÞÃí ²øá ØßÈßÎÏßW Øáø޼ᢠ¿ßÈß ç¿ÞÎᢠ·ßKØí ÉdµáÕᢠ²Kß‚í ¥ÍßÈÏßAáKÄí.  µcÞÎù ê ¦Èwí ÌÞܵã×íÃX. ØçLÞ×í ÕVÎÏáæ¿ ÕøßµZAí ¨Ã¢ ɵøáKÄí çÌÃß §ço×cØí ¦Ãí. µÜ ê ØßùßZ µáøáÕß{. ÕØdÄÞÜCÞø¢ ê µáÎÞV ®¿MÞZ. çÎAÉí ê Éß.®X. ÎÃß, ØíxßWØí ê çÎÞÎß, ÉøØcµÜ ê ¼ßØY çÉÞZ, ®Áßxß¹í ê ø¾í¼X ¯dÌÙÞ¢, ædÉÞÁfX µYçd¿Þ{V ê ®WçÆÞ æØWÕøÞ¼í. ¦ÜMáÝÏÞÃí æÜÞçA×X.
Like us on facebookFind us on Facebook
TAG