Super star movie D-Company

§LcX ØßÈßÎÏßW ¦ÆcÎÞÏß ¥FáÕcÄcØíÄ µÅµ{áU ¦µí×X ÉÞAÁí ºßdÄ¢ dÉÖØíÄøÞÏ ¥Fí ¦µí×X Ø¢ÕßÇÞϵøáæ¿ çÎWçÈÞGJßW ²øáBáµÏÞÃí. ÎÜÏÞ{JßW ÈßVÎßAáK ¨ ºßdÄ¢ ²øáAáKÄí dÉÖØíÄ Ø¢ÕßÇÞϵøÞÏ ç¼Þ×ß, ×Þ¼ß èµÜÞØí, ®¢ ÉvµáÎÞV, ÆàÉX, ÕßçÈÞÆí Õß¼ÏX ®KßÕøÞÃí.

ædÉÞÁµí×X µYçd¿Þ{V æØÕX ¦V¿íØí çÎÞÙX Ø¢ÕßÇÞϵX ÕßçÈÞÆí Õß¼ÏX ®KßÕV çºVKí ÉáÄáÄÞÏß ¦ø¢Íß‚ Áß µGíØí ØßÈßÎÞ µOÈßÏáæ¿ ÌÞÈùßÜÞÃí ¥ÉâVÕB{ßW ¥ÉâVÕÎÞÏß ÎÞdÄ¢ Ø¢ÍÕßAáK ¨ ºßdÄ¢ ²øáBáKÄí. ¯xÕᢠ¦ÇáÈßµ ØÞçCÄßµ ÕßÆcÏáæ¿ ØÙÞÏçJÞæ¿ Ìß·í ̼xßÜÞÃí ºßdÄ¢ ²øáAáKæÄKí ÈßVÎÞÄÞÕá µâ¿ßÏÞÏ ÕßçÈÞÆí Õß¼ÏX ÉùEá.

ç¼Þ×ßAáçÕIß ø¾í¼X dÉçÎÞÆÞÃí ÄßøAÅæÏÝáÄáKÄí. ÈøX ®K ºßdÄ JßÈá çÖ×¢ ç¼Þ×ßÏᢠø¾í¼Èᢠ²KßAáKáæÕK  dÉçÄcµÄÏᢠ  ºßdÄ JßÈáIí. ×Þ¼ß èµÜÞØßÈá çÕIß øÞç¼×í ¼ÏøÞÎÈÞÃí ®ÝáÄáKÄí. æÕUøßdÉÞÕßæa ºBÞÄßÏßÜâæ¿ ÎÜÏÞ{ ØßÈßÎÏßW ؼàÕ ØÞKßÇcÎùßÏß‚ ¥ÈßW ¼ß ®Øí ®¢ ÉvµáÎÞùßÈá çÕIß ®ÝáÄáçOÞZ, ÄßøAÅÏáæ¿ ÎÞdLßµÖµíÄßÏᢠÕÖcÎÞÏ ØìwøcÕᢠ¥ùßÏß‚ È¿X ¥ÈâÉí çÎçÈÞX ÆàÉÈá çÕIß ÄßøAÅæÏÝáÄáKá. ÕßçÈÞÆí Õß¼ÏX ÄæK ØbL¢ ºßdÄJßÈá çÕIß ÄßøAÅæÏÝáÄáµÏÞÃí.

¦µí×X dÉÞÇÞÈcÎáUÄßÈÞW ¨ ºßdÄB{ßW dÉÖØíÄ ØíxIí ÎÞØíxùáµ{ÞÏ ¥ÈW ¥øÖí, µÈW µHX, ÎÞËßÏ ÖÖß, ÄcÞ·øÞ¼X ®KßÕøᢠØÙ µøßAáKáIí. øÞÙáW øÞ¼í, Æàɵí çÆÕí, ®¢ ¼ÏºdwX, ¼ÞØß ·ßËíxí, øÄà×í çÕ· ®KßÕøÞÃí Ø¢·àÄ Ø¢ÕßÇÞϵV. çÁÞY ÎÞµíØí, ø¾í¼X ¯dÌÙÞ¢, Ø¢¼ßJí, ÕßçÕµí ÙV×X ®KßÕøÞÃí ®Áßxß¹í ÈßVÕÙßAáKÄí. çµÞ{ßXØí ÜßçÏÞËßW çÉÞØíxV ÁßèØÈß¹í 溇áKá.

³çøÞ ºßdÄJßÜᢠ¥ÄßÈÈáçÏÞ¼cÎÞÏ ØâMV ÄÞøBZ ¥¿A¢ dÉÖØíÄøÞÏ È¿à È¿zÞV ¥ÍßÈÏßAáKá. ¦Æc¢ Äá¿BáKÄí ®¢ ÉvµáÎÞV Ø¢ÕßÇÞÈ¢ 溇áK ºßdÄÎÞÃí. Äá¿VKí ÆàÉX, ×Þ¼ß èµÜÞØí, ÕßçÈÞÆí Õß¼ÏX, ç¼Þ×ß ®KßÕøáæ¿ ºßdÄBZAí Äá¿A¢ µáùßAá¢. ¥qáÄBZ ¯æù ©ZæAÞUáK ¨ dÌÙíÎÞm ºßdÄ¢ æØÉíx¢ÌùßW ÉáùJßùAÞÈÞÃí dÖ΢. æØÕX ¦V¿íØí çÎÞÙX ÄæKÏÞÃí  ædÉÞÁµí×X µYçd¿Þ{V. ØÙÈßVÎÞÄÞÕÞÏß èËØW ¦ÜMáÝÏᢠµâæ¿ÏáIí. ÕÞVJÞ dɺøÃ¢ê ® ®Øí ÆßçÈÖí.
Like us on facebookFind us on Facebook
TAG