Lal Jose's Immanuel


Lal Jose had started off his own career as a film director with the movie ‘Oru Maravathoor Kanavu’ that had Mammootty playing the chief role. He had also acted in two other films of the director – ‘Pattaalam’ and the short film that was titled‘Puramkazhchakal’.
Lal Jose had quite recently delivered a huge hit with the film ‘Diamond Necklace’ that had Fahad Fazil playing the hero. Its learned that ‘Emmanuel’ would be produced by Mammootty’s own production house Playhouse. If the reports indeed prove to be true, its reason for celebration for film lovers!
Mammootty might be doing the lead role in a film called ‘Emmanuel’ that would be directed by Lal Jose. The actor would be seen in the title role, that would hopefully be yet another mile stone in his illustrious career.

immanuel
IMMANUEL
ÎNâGßæÏ ÈÞϵÈÞAß ÜÞW ç¼ÞØí ²øáAáK ÉáÄßÏ ºßdÄÎÞÃí §NÞÈáÕW. ææÆÕ¢ ÈçNÞ¿á µâæ¿ ®K ¿Þ·íææÜçÈÞæ¿ ²øáBáK ºßdÄ¢ ÎNâGßÏáæ¿ çÉï ÙìØí ¦Ãí ÄßÏxùßæÜJß AáKÄí. ÈÕÞ·ÄÈÞÏ ®.Øß Õß¼à×ßçaÄÞÃí ÄßøAÅ.
²øá ÎùÕJâV µÈÕí ¦Ãí ÜÞW ç¼ÞØᢠÎNâGßÏᢠ²Kß‚ ¦Æc ºßdÄ¢. ºßdÄJßW ÎNâGß ¥ÕÄøßMß‚ ºÞIß ®K µÅÞÉÞdÄ¢ ¼ÈdÉàÄß çÈ¿ßÏßøáKá. Äá¿VKí ÜÞW ç¼ÞØßæa Ø¢ÕßÇÞÈJßæÜÞøáBßÏ ÉÞGÞ{¢, çµø{Þ µçËÏßæÜ Éáù¢ µÞÝíºµZ ®K ܸáºßdÄJßÜᢠÎNâGß ÈÞϵÈÞÏßøáKá. 
§NÞÈáÕÜßW Õ{æø dÉçÄcµÄÏá{{ ²øá ¥‚ÞÏX µÅÞÉÞdÄÎÞÏßøßAᢠÎNâ GßÏáç¿ÄÞÃí ®KÞÃí ùßçMÞVGáµZ. ØÜࢵáÎÞV, ÌÞܺdwçÎçÈÞX ®KßÕ øÞÃí ºßdÄJßæÜ ÎxáÄÞøBZ. §NÞÈáÕW ®K ææ¿xßW µcÞøµí¿V ¦Ãí ÎNâGß ¥ÕÄøßMßAáKÄí. 
ÉãÅbßøÞ¼í, µáFÞçAÞ çÌÞÌX ²KßAáK ºßdÄJßÈá çÖ×ÎÞÏßøßAᢠ§NÞ ÈáÕÜßæa µÅ ÜÞW ç¼ÞØí  æÕ{{ßJßøßÏßæÜJáµ ®KÞÃí ¥ùßÏáKÄí.
TAG