Malayalam Movies in 2013, Upcomming Movies in 2013
2013 ê ¥ÃßÏùÏßW É¿æÏÞøáABZ 
ÎÜÏÞ{ ØßÈßÎæÏ Ø¢Ìtß ‚ß¿çJÞ{¢ ¥ÍßÎÞÈßAÞÕáK ²øá ÕV×ÎÞÃá µ¿Ká çÉÞÏÄí. ²øá §¿çÕ{Aá çÖ×¢ ÄßÏxùáµ{ßçÜAá çdÉfµV ²ÝáµßæÏJßÏ ÕV×¢ µâ¿ßÏÞÏßøáKá 2012. ÏáµíÄßæÏ çºÞÆc¢ 溇áK ØßÈßεæ{ ÄßøØíAøßAÞÈᢠ(¥Äí ®dÄ ÕÜßÏ ÄÞø ØßÈßÎ ¦æÃCßÜá¢) Ȉ ØßÈßεæ{ ØbàµøßAÞÈáÎáU Äça¿¢ çdÉfµX µÞGß Äá¿BßÏßøßAáKá. ÉáÄáÕV×JßW ÉáÄßÏ ÉøàfÃBZ ÄàVAÞX ¥ÃßÏùÏßW É¿æÏÞ øáABZ Äá¿Bß µÝßEá.
2013 ¯æù dÉÄàfçÏÞæ¿ µÞÃáK 13 ºßdÄBZ §ÄÞ...    
malayalam movies 2013
Malayalam Movies of 2013


ùØâÜßÈí ¥KçÏÞ¿á dÉÃÏ¢                                                                                
¥KÏᢠùØâÜᢠ®K øÞ¼àÕí øÕß ºßdÄÎÞÏßøßAᢠ2013W ÎÜÏÞ{ ØßÈßÎæÏ ÕøçÕWAáµ. æºùáµÅÞµãJí ØçLÞ×í ¯‚ßAÞÈ¢ ÄßøAÅæÏÝáÄáK ºßdÄ¢ èÕMßX, ÎGÞçFøß, çËÞVGíæµÞ‚ß dÉçÆÖBZ ÉÖíºÞJÜÎÞAßÏßGáU ²øá dÉÃϵÅÏÞÃí. ËÙÆí ËÞØßÜßÈᢠ¦XdÁßÏ æ¼VÎßAᢠÉáùçÎ ÎÜÏÞ{Jßæa dÉßÏæMG Ø¢ÕßÇÞϵøÞÏ ø¾í¼ßJí, ¦×ßAí ¥Ìá, Éß. ÌÞÜ ºdwX, ç¼ÞÏí ÎÞÄcá, ®¢.¼ß. ÖÖß ®KßÕøᢠdÉÇÞÈ çÕ×B{ßæÜJáKá. ÜJàX µJÞÜßAÞÏ ¥KæÏK æØÏßWØí ç·{ßæaÏᢠùØâW ®K ¿ÞµíØß èdÁÕùáç¿ÏᢠdÉÃÏJßÜâæ¿ ÎGÞçFøßÏáæ¿ÏᢠçËÞVGíæµÞ‚ß Ïáæ¿Ïᢠ¼àÕßÄæJÏᢠآØíµÞøæJÏᢠآ·àÄæJÏᢠ¥¿ÏÞ{æM ¿áJÞX ºßdÄ¢ dÖÎßAáKá. ÎGÞçFøßAÞøᢠçËÞVGáæµÞ‚ßAÞøᢠ·áIµ{Þ æÃKáU ØíÅßø¢ ØßÈßÎ Éù‚ßÜáµZAß¿ÏßW ¥KÏᢠùØâÜᢠçÕùßG ÖÌíÆÎÞµá¢. µcÞÎù ÎÇá ÈàܵÃíÀX, Ø¢·àÄ¢ æµ. ®Áßxß¹í Ìß. ¥¼ßÄí µáÎÞV. 
¥MæÈ ³VÎ çÕâ _ æ؈áçÜÞÏíÁí                                                                       
ÎÜÏÞ{ ØßÈßÎÏáæ¿ ÉßÄÞÕí ®Ká ÕßçÖ×ßMßAæM¿áK æ¼.Øß. ÁÞÈßçÏÜßæa ¼àÕºøßdÄæJ ¥¿ßØíÅÞÈÎÞAß µÎW ÄßøAÅÏᢠÈßVÎÞÃÕᢠآÕßÇÞÈÕᢠÈßVÕÙßAáK ºßdÄÎÞÃí æ؈áçÜÞÏíÁí. ÎÜÏÞ{JßæÜ ¦Æc ØßÈßÎÏÞÏ Õ߷ĵáÎÞøÞX ØÞfÞÄíµøßAáKÄßÈá çÕIß æ¼.Øß. ÁÞÈßçÏW ÉßKßG ÕÝßµ{ᢠØßÈßÎÏßW ¥ÍßÈ‚Äßæa çÉøßW ¯æù ÏÞÄȵ{ᢠÕßÎVÖÈB{ᢠ¥ÈáÍÕßçAIß ÕK ÎÜÏÞ{JßæÜ ¦Æc ÈÞÏßµÏÞÏ çùÞØßÏáç¿ÏᢠµÅ ÏÞÃßÄí. æ¼.Øß. ÁÞÈßçÏÜÞÏß ÉãÅbßø޼ᢠ¥çgÙJßæa Éyß ¼ÞÈxßæa çÕ×JßW ΢ÎíÄÏᢠ®JáKá. ÎÝÕßW ÎçÈÞøÎ §LcX çÕÞÏíØßæÜ ÎrøÞVÅßÏÞÏßøáK ºÞwßÈßÏÞÃá çùÞØßÏáæ¿ çÕ×JßæÜJáKÄí. ¼ÈáÕøß ¥ÕØÞÈÕÞø¢ ÄßÏxùßæÜJáK ºßdÄJßW dÖàÈßÕÞØX, æÈ¿áÎá¿ß çÕÃá, ¿ß.¼ß. øÕß, ØßißAí, ÄèÜÕÞØW Õß¼Ïí ®KßÕøᢠdÉÇÞÈ µÅÞÉÞdÄBæ{ ¥ÕÄøßMßAáKá. Õ߷ĵáÎÞøX, ÌÞÜX, æºNàÈßW Äá¿Bß ÈøØߢ٢ ÕæøÏáU ÎÜÏÞ{ ØßÈßÎÏáæ¿ ¸G¢ ¸GÎÞÏ Õ{V‚ÏßÜâæ¿ µÅ ÉùÏáK æ؈áçÜÞÏíÁí ÎÜÏÞ{ ØßÈßÎÏáæ¿ ºøßdÄ¢ Éù‚ßWµâ¿ßÏÞÕáKá. »ÞÏÞ d·Ùâ çÕÃá. Ø¢·àÄ¢ ®¢. ¼ÏºdwX. ®Áßxß¹í æµ. øÞç¼Þç·ÞÉÞW. 

çØÞ×cW dÄ߈V _ æÜËíxí èùxí æÜËíxí                                                                     
ÄßøáÕÈLÉáøJá ØÎÞÉß‚ øÞ¼cLø ºÜ‚ßdÄ çÎ{ÏßW ÎÜÏÞ{ ØßÈßÎÞ ÕßÍÞ ·JßW Îßµ‚ ºßdÄJßÈáU ÉáøØíµÞø¢ çÈ¿ßÏ ¨ ¥¿áJµÞÜJßÈá çÖ×¢ Îáø{ß ç·ÞÉß øºÈ ÈßVÕÙß‚á ¥øáY µáÎÞV ¥øÕßwí Ø¢ÕßÇÞÈ¢ 溇áK çØÞ×cW dÄ߈ùÞÃá æÜËíxí èùxí æËËíxí. ºßdÄJßæa çÉøá çµZAáçOÞZ §æÄÞøá øÞ×íd¿àÏ ØßÈßÎÏÞæÃKáU çÄÞKÞæÎCßÜᢠøÞ×íd¿àÏ¢ ØßÈß ÎÏßæÜ ²øá ¸¿µ¢ ÎÞdÄÎÞÃí. ÉÜÄGßÜáU ¦{áµ{áæ¿ ¼àÕßÄJßæa dÉÄßÈßÇàµøâ µâ¿ßÏÞÃá ºßdÄ¢. ø¼ÉádÄ Õß×bW ÎàÁßÏÏáæ¿ ÌÞÈùßW ®¢. ø¾í¼ßJí ÈßVÎßAáK ºßdÄ¢ ÎÞV‚í ¥ÕØÞÈçJÞæ¿ ÄßÏxùßæÜJá¢. §dw¼ßJí, Îáø{ßç·ÞÉß, øÎc ÈOàÖX, æÜÈ Äá¿BßæÏÞøá ÕÜßÏ ÄÞøÈßø ÄæKÏáIí ºßdÄJßW. ùËàAí ¥ÙNÆßæa ÕøßµZAá ç·ÞÉß ØáwV ¨Ã¢ ÈWµáKá. ×ÙÈÞÆí ¼ÜàÜÞÃí µcÞÎù. ®Áßxß¹í ÈßVÕÙßAáKÄí Ø¢ÕßÇÞϵX ¥øáY ÄæK
æÜËíxí èùxí æËËíxßÈá çÖ×¢ ¥øáY µáÎÞV ¥øÕßwí Ø¢ÕßÇÞÈ¢ 溇ᵠ¼ÏçÎÞÙX ÄßøAÅæÏÝáÄáK èØçAÞ{¼ßAí dÄ߈ùßÈ޵ᢠÎÃßøyJßæa µ¿ÜßÈá çÖ×¢ ¼ÏçÎÞÙX ®ÝáÄáK µÅÏßW ËÙÆí ËÞØßÜᢠÎáø{ß ç·ÞÉßÏᢠdÉÇÞÈ çÕ×B{ßæÜJá¢. ÏâÃßçÕÝíØW ØßÈßÎÏáæ¿ ÌÞÈùßW Ìß. øÞç·×í ÈßVÎßAáK ºßdÄJßæa ×âGß¹í ¼âèÜ ¥ÕØÞÈ¢ ¦ø¢ÍßAá¢. ÄßøáÕÈLÉáø¢, ÈÞ·VçµÞÕßW, èÙdÆÌÞÆí ®Kß ØíÅÜB{ÞÃá ØßÈßÎÏáæ¿ dÉÇÞÈ çÜÞçA×ÈáµZ. 
µáEÈLæa µ¿ÏáÎÞÏß ØÜߢ ¥ÙNÆí                                                                     
çÆÖàÏ ÉáøØíµÞø¢ çÈ¿ßÏ ¦ÆÞÎßæa εX ¥ÌáÕßÈá çÖ×¢ ØÜߢ ¥ÙNÆí ÄßøAÅæÏÝáÄß Ø¢ÕßÇÞÈ¢ 溇áK ºßdÄÎÞÃí µáEÈwæa µ¿. ¼àÕßÄ JßÜâ¿Èà{¢ æÉÞøáJ絿áµ{ßÜâæ¿ µ¿Ká çÉÞµáK ÍÞøcÏáæ¿ÏᢠÍVJÞ Õßæa µÅÏÞÃßÄí. çµdwµÅÞÉÞdÄÎÞÏß ÎNâGß çÕ×Îß¿áKá. ØÜߢ µáÎÞùÞÃá ºßdÄJßæÜ ÎæxÞøá ÄÞø¢. ¼ÈáÕøß ¥ÕØÞÈ¢ ºßdÄàµøâ ¦ø¢ÍßAáK ØßÈßÎÏáæ¿ æÜÞçA×X ÉÞÜAÞ¿í ¼ßˆÏßæÜ æµÞˆ¢çµÞ¿ÞÃí. ¥ÜXØí ÎàÁßÏÏáæ¿ ÌÞÈùßW ØÜߢ ¥ÙNÆí ÄæKÏÞÃí ºßdÄ¢ ÈßVÎßAáKÄá¢. µcÞÎù ÎÇá ¥OÞGí, ÉÖíºÞJÜ Ø¢·àÄ¢ æ®ØAí çÄÞÎØí, ®Áßxß¹í Õß¼Ïí ÖCV ºÎÏ¢ ÉGâ ù×àÆí. çÎÏí ¦ÆcÕÞø¢ ºßdÄ¢ ÄßÏxùßæÜJá¢. 
®ÌßØßÁß ê æµÞ‚ßÏᢠ¥çÎøßAÏᢠ                                                                      
æÌØíxí ¦µí¿ùßæa Õß¼ÏJßÈá çÖ×¢ ÎÞVGßX dÉAÞGí ¥ÃßÏßæ‚ÞøáAáK ºßdÄÎÞÃí ¥çÎøßAX çÌÞY µYËcâØíÁí çÆØß ¥ÅÞÕ ®ÌßØßÁß. ÆáW~V ØWÎÞÈᢠç¼AÌí d·ß·ùßÏᢠdÉÇÞÈ çÕ×B{ßæÜJáK ØßÈßÎÏß ¥ÉVà ç·ÞÉßÈÞÅÞÃá ÈÞÏßµ. ØçLÞ×í ÕVÎÏᢠùËàAí ¥ÙNÆᢠçºVKÞÃá ·ÞÈBZ ®ÝáÄßÏßøßAáKÄí. ç·ÞÉß ØáwV Ø¢·àÄ¢ ÈWµáK ºßdÄJßæÜ ²øá ·ÞÈ¢ ¦ÜÉß‚ßøßAáKÄí ÆáW~ùÞÃí. ¥çÎøßAÏßW ¼Èß‚á Õ{VK øIá ÎÜÏÞ{ßµZ ÈÞGßæÜJáçOÞÝáIÞµáK øصøÎÞÏ ¥ÍßÈÏ ÎâÙáVJB{ßÜâæ¿ÏÞÃá ºßdÄ¢ ÉáçøÞ·ÎßAáKÄí. æµÞ‚ßÏᢠ¥çÎøßA ÏáÎÞÃí ºßdÄJßæa æÜÞçA×ÈáµZ. Èàø¼íêØâø¼í ¿àÎßæa µÅAá ÈÕàX ÍÞØíµùᢠÎÞVGßX dÉAÞGᢠÈàø¼íêØâø¼á¢ çºVKÞÃá ÄßøAÅæÏÞøáAáKÄí. ç¼ÞçÎÞX ¿ß ç¼ÞÃÞÃí µcÞÎù. 
dÄà çÁÞGíØí  _ ²øá µáJáçÉÞæÜ ÈßÜ‚ÕV                                                               
³VÁßÈùßÏáæ¿ ØâMVÙßxí Õß¼ÏJßÈá çÖ×¢ Øá·àÄí Ø¢ÕßÇÞÈ¢ 溇áK ºßdÄÎÞÃí dÄà çÁÞGíØí. ÉÜ çµØáµ{ßÜÞÏß ¼ÏßW ¥µæMG ÎâKí ¥ÉøߺÄV. ¼àÕßÄ¢ ²øá µáJáçÉÞæÜ ÈßÜ‚ÕV ¥ÕV ØáÙãJáµ{ÞÏçMÞZ µáJáµZ çÏÞ¼ß‚á ²øáÎßæ‚Þøá ÏÞdÄÏÞÏß ¥Äí ÎÞùáKá. µáFÞçAÞ çÌÞÌX, Ìß¼á çÎçÈÞX, dÉÄÞÉí çÉÞJX ®KßÕV dÉÇÞÈ çÕ×B{ßæÜJáK ºßdÄJßæÜ ÈÞÏßµ ¼ÈÈß ¥‡øÞÃí. øÞ¼àÕí ÈÞÏV, Õß.¦V. ØçLÞ×í ®KßÕøáæ¿ ÕøßµZAá ÕßÆcÞ ØÞ·ÞV ¨Ã¢ ÈWµáKá. øÞç¼×í øÞ¸ÕçaÄÞÃá ÄßøAÅ. µcÞÎù èËØW ¥Üß. ÈçøÈᢠ²øá dÉÇÞÈ çÕ×JßæÜJáKá. 
çÎÞÙXÜÞÜᢠç¼Þ×ßÏᢠ_ çÜÞµíÉÞW                                                                        
ùY çÌÌß ùÃßæa Õß¼ÏJßÈá çÖ×¢ çÎÞÙXÜÞÜᢠç¼Þ×ßÏᢠ²KßAáK dÄ߈V çÜÞµíÉÞÜßæa ºßdÄàµøâ ÉáçøÞ·ÎßAáKá. µÞÕc ÎÞÇÕÈÞÃí ÈÞÏßµ. Îàø ÈwX, ØÞÏíµáÎÞV, Õß¼ÏøÞ¸ÕX, ÎçÈÞ¼í æµ. ¼ÏX ®KßÕV dÉÇÞÈ çÕ×B{ßæÜJáKá. ²øá §¿çÕ{Aá çÖ×¢ ®Øí.®X. ØbÞÎß ç¼Þ×ßAá çÕIß ÄßøAÅæÏÝáÄáKá ®K dÉçÄcµÄÏᢠºßdÄJßÈáIí. ùØíçxÞùaí ©¿ÎÏÞÏ Èwç·ÞÉÞÜæa çÕ×JßÜÞÃá ÜÞW ®JáKÄí. ¥çgÙæÎÞøá ¦µí¿àÕßØíxí µâ¿ßÏÞÃí. çÉøá ØâºßMßAᢠçÉÞæÜ ØεÞÜßµ øÞ×íd¿àÏ ØÞÎâÙßµ Õß×ÏB{ßÜâæ¿ÏÞÃá ºßdÄJßæa ØFÞø¢. ùËàAí ¥ÙNÆßæa ÕøßµZAá øÄà×í çÕ· ¨Ã¢ ÈWµáKá. dÉÆàÉí ÈÞÏøÞÃí µcÞÎù. ºßdÄ¢ ¼ÈáÕøß ¥ÕØÞÈçJÞæ¿ ÄßÏxùßæÜJá¢. 
µÕß ËÙÆí, ¥øßµßÜáIÞÏßøáæKCßW                                                               
ºBOáÝÏáæ¿ ÙãÆÏÙÞøßÏÞÏ µÕßÄÏᢠÖÌ{ÞÍÎÞÏ ¼àÕßÄÕᢠ¥dÍÉÞ{ßÏßçÜAí ɵVJáK ºßdÄÎÞÃí '¥øßµßÜáIÞÏßøáæKCßW. dÉßÏÈwÈX Ø¢ÕßÇÞÈ¢ 溇áK ºßdÄJßW ËÙÆí ËÞØßW ºBOáÝæÏ ¥ÕÄøßMßAáKá. ²çGæù ÉáÄáÎá~B{ᢠÈÞ¿µ µÜÞµÞøXÎÞøᢠºßdÄJßW ©IÞÕá¢.
Ø¢ÕßÇÞϵX ÉùEá. dÉË. ®¢. æµ. ØÞÈáÕßæa 'ºBOáÝ ê ÈfdÄB{áæ¿ ØíçÈÙÍ޼Ȣ  ®K µãÄßæÏ ¥¿ßØíÅÞÈÎÞAß ØÄcX çµÞ{BÞ¿ÞÃá ØßÈßÎÏáæ¿ ÄßøAÅÏᢠآÍÞ×ÃÕᢠøºßAáKÄí. µÕßÄÏíAᢠآ·àÄ JßÈᢠ¯æù dÉÞÇÞÈcÎáU ØßÈßÎÏßW ùËà~í ¥ÙNÆßæa ÕøßµZAá   ×Ù ÌÞØí ¥ÎX Ø¢·àÄ¢ ÈWµá¢. ºBOáÝ µÕßĵ{ᢠ©ZæAÞUß‚ßøßAáKá. æ×ÎàV ÄáµÜßW ¦Ãí ¥øßµßÜáIÞÏßøáæKCßW ÈßVÎßAáK Äí. 
ÎâKáÎÃßAâùßÈáUßW èÉØÞ èÉØÞ                                                                      
§dw¼ßJí, ΢ÎíÄÞ çÎÞÙXÆÞØí, µÞÄW Øtc, ¥¼á ÕV·àØí ®KßÕæø dÉÇÞÈ µÅÞÉÞdÄB{ÞAß dÉÖÞLí Îáø{ß µÅæÏÝáÄß Ø¢ÕßÇÞÈ¢ 溇áK ºßdÄÎÞÃí èÉØÞ èÉØÞ. æºèK, æµÞ‚ß ®Kà øIá È·øB{ßÜÞÏß ÎâKáÎÃßAâùßÈáUßW È¿AáK Ø¢ÍÕB{ÞÃí ¨ ºßdÄJßÜáUÄí. ÁÞÈßÏW ÌÞÜÞ¼ß, ¥ÉâVÕ çÌÞØí, ¥ÉVÃÞ ÈÞÏV, ùßØÌÞÕ, ÖÖß µÜߢ·, ¥ÈâÉí ºdwX, ØáÈßW Øá~Æ, ÆßÜà×í çÉÞJX, dÉàÄßµÎÜ ®KßÕøÞÃí Îxá ÄÞøBZ. ¥XÕV ®K ºßdÄJßÈá çÖ×¢ æØÜÌíØí ¦aí æùÁí µÞVMxßæa ÌÞÈùßW øÞ¼í Ø~ùßÏÞØÞÃí ºßdÄ¢ ÈßVÎßAáKÄí.µáùE ØÎÏJßÈáUßW ÈßØÞøÎÞÏ ²øá ÄáµÏáæ¿ çÉøßW ÉܼàÕßÄBZ ÎÞùßÎùßÏáKá. ²M¢ ÄæK ÉáÄßϵÞÜ ØìÙãÆ¢, dÉÃÏ¢, ÆÞOÄc¢ ®KßÕ çºÞÆc¢ 溇æM¿áKá. ²øá ¦Áí ËßÜߢ çÎAV, ³çGÞèdÁÕV, çÎÞÁW, ©çÆcÞ·ÞVÅß ®KßÕøßÜâæ¿ ÈàBáK èÉØÞ èÉØÞÏáæ¿ ÄßøAÅ, Ø¢ÍÞ×â dÉÖÞLí Îáø{ßÏᢠøÞç¼×í ÕVÎÏᢠçºVæKÝáÄáKá.
Õß. æµ. dɵÞÖßæa Öß×cÈᢠÈßøÕÇß ÉøØcºßdÄB{ßÜâæ¿ dÖçiÏÈáÎÞÏ dÉÖÞLí Îáø{ßÏáæ¿ ¦ÆcºßdÄÎÞÏ èÉØÞ èÉØÞÏáæ¿ »ÞÏÞd·Ùâ ÈÕÞ·ÄÈÞÏ µßç×ÞV ÎÃß ÈßVÕÙßAáKá. Ø¢·àÄ¢ ®Ìß ØÞWÕßX. µÞVJßµí, ÕßÈàÄí dÖàÈßÕÞØX, ΢ÎíÄ, ¥ÎãÄ, µÞZ dËÃÏßØí, ÈÎßÏ æµÞçùÏ ®KßÕøÞÃí ·ÞϵV. ·ÞÈøºÈ ê Áß. ØçLÞ×í, çµÞZ dËÃÏßØí,
çÜÞÁí¼ßW ÈßKí çÙÞGÜßçÜAí                                                                                   
d¿ßÕÞXdÁ¢ çÜÞÁí¼í, ÆÞÕàÆí ¦aí ç·ÞÜßÏÞJí ®Kà ºßdÄBZAá çÖ×¢ ¼ÏØâøcÏᢠ¥ÈâÉí çÎçÈÞÈᢠ²Kß‚ÍßÈÏßAáK ºßdÄÎÞÃí çÙÞGW   µÞÜßçËÞVÃßÏ. ¥¼ß ç¼ÞY Ø¢ÕßÇÞÈ¢ 溇áK çÙÞGW µÞÜßçËÞVÃßÏ ÏßW ÇbÈßÏᢠçÈÞGíÌáAí æËÏߢ ÎùßÏÏᢠÈÞÏßµÎÞøÞÕáKá. èؼá kkµáùáMí, Èß×ÞX, Øáçø×í µã×íÃ, ÌÞÌá ¦aÃß, Èwá, ¿ßÈß ç¿Þ¢ Äá¿BßÏÕøÞÃí Îxá ÄÞøBZ. ¥ÈâÉí çÎçÈÞX µÅ, ÄßøAÅ, Ø¢ÍÞ×ÃæÎÝáÄáK ¨ ºßdÄJßæa »ÞÏÞd·Ùâ ¼ßJá ÆÞçÎÞÆV ÈßVŒÙßAá¢.
Îá¢èÌÏßW ÈßKᢠæµÞ‚ßÏßçÜAí ÕK Ëíè{xßW ¥Fí Õß. °. Éß µZ. §Õæø µÞJí ®ÏVçÉÞVGßW ÈßWAáK Îxí ¥Fá Õß. °. Éß µZ. ¨ ÉJáçÉæø ºáxßMxß ÉáçøÞ·ÎßAáK øصøÎÞÏ µÅÏÞÃí ¥¼ß ç¼ÞY çÙÞGW µÞÜßçËÞV ÃßÏÏßW ÆãÖcÕWAøßAáKÄí. ¥ÈâÉí çÎçÈÞX ÄæK ®ÝáÄßÏ ÕøßµZAí ¨Ã¢ ɵøáKÄí ·ìÄ¢ ¦Ãí. µÜê¥VAX æµÞÜï¢, çÎAMíêÙTX ÕIâV, ÕØídÄÞÜCÞø¢ ê ¥ØàØí ÉÞÜAÞ¿X, ØíxßWØíê ×ß¼ÞØí ¥ÌîÞØí, ædÉÞÁµí×X ®µíØßµcâGàÕí ê ç¼ÞY µá¿ßÏÞX ÎÜ, ædÉÞÁµí×X µYçd¿Þ{Vê ÌÞÆá×, ædÉÞ¼µí¿ íçµÞê³VÁßçÈxVê ؼßJí µã×íÃ. ¼ÏøÞ¼í ËßÜߢØßæa ÌÞÈùßW ç¼ÞØí èØÎY ¦Ãí ºßdÄ¢ ÈßVÎßAáKÄí. 
d·àX ØßoW µÞJí çÎÞçGÞV èØAßZ ÁÏùàØí                                                 
ÎÜÏÞ{ ØßÈßÎÏáæ¿ ¼Þĵ¢ ÎÞxßæÏÝáÄßÏ d¿ÞËßAßÈá çÖ×¢ øÞç¼×í ÉßU æÏÞøáAáK ºßdÄÎÞÃí çÎÞçGÞV èØAßZ ÁÏùàØí. ²øá çÎÞçGÞV èØAß{ÞÃí ºßdÄJßæÜ çµdwµÅÞÉÞdÄ¢. 1972 ÎáÄW 2012 ÕæøÏáU µÞܸGJßW çÎÞçGÞV èØAßZ µ¿KáçÉÞÏ ÏÞdÄA{ßÜâæ¿ÏᢠèµÎÞùß ÕK ©¿ÎØíÅ øßÜâæ¿ÏáÎÞÃá ºßdÄ¢ ÉáçøÞ·ÎßAáKÄí. ¨ ÎâMÄá
ÕV×JßÈß¿ÏßW ØÎâÙ JßÈáIÞµáK ÎÞxBç{ÏᢠºßdÄ¢ dÉÄßÉÞÆßAáKá. ÈßÕßX çÉÞ{ß, µáFÞçAÞ çÌÞÌX, ×ÞX ùÙíÎÞX ®KßÕVæAÞM¢ çÌÞ{ßÕáÁí È¿ßÏᢠçÎÞÁÜáÎÞÏ ÕßÖÞ~ Øß¹í ²øá dÉÇÞÈ çÕ×JßæÜJáKá. ÆàÉá ÎÞÄcáÕßæa µÅAá øÞç¼×í ÉßUÏᢠØáçø×í ÈÞÏøá¢(µÙÞÈß æËÏߢ) çºVKá ÄßøAÅæÏÞ øáAáKá. ØáçÎ×ᢠ¥ÎÜᢠçºVKá Ø¢ÍÞ×ÃBZ ®ÝáÄáKá. ³VÁßÈùß ËßÜߢØßæa ÌÞÈùßW Øá·àÄᢠØÄà×ᢠçºVKá ÈßVÎßAáK ºßdÄJßæa ×âGß¹í æËdÌáÕøßÏßW ¦ø¢ÍßAá¢. Ø¢·àÄ¢ dÉÖÞLí ÉßU, ®Áßxß¹í ÎçÙ×í ÈÞøÞÏÃX, µcÞÎù ç¼ÞçÎÞX ¿ß ç¼ÞY. ºßdÄ¢ ¼âèÜ ¦ÆcÕÞø¢ ÄßÏx ùßæÜJá¢. æµÞWAJ, Îá¢èÌ, ç·ÞÕ, ×ߢÜ, çÉÞIßçºøß, æµÞ‚ß ®KßÕ ÏÞÃá dÉÇÞÈ çÜÞçA×ÈáµZ. 
çÎÞçGÞV èØAßZ ÁÏùàØí ÉâVJßÏÞÏW ©¿X Îáø{ß ç·ÞÉß ÄßøAÅ æÏÝáÄáK çÎÞÙXÜÞW ºßdÄ¢ ÜâØßËùßæa Ø¢ÕßÇÞÈÎÞÏßøßAᢠøÞç¼×í ÉßU ÈßVÕÙßAáµ. æËØíxßÕW ÎâÁßÜáU ºßdÄ¢ dµßØÎØí ùßÜàØÞÏßGÞÕᢠÄßÏxùáµ{ßW ®Jáµ. ¦ÖàVÕÞÆí ØßÈßÎÞØßæa ÌÞÈùßW ¦aÃß æÉøáOÞÕâøÞÃá ºßdÄ¢ ÈßVÎßAáKÄí. 
Îá¢èÌ æÉÞÜàØáÎÞÏß çÌÞÌßêؾí¼Ïí                                                                   
µÞØçÈÞÕAá çÖ×¢ çÌÞÌßêؾí¼Ïí ¿àÎßæa ÄßøAÅÏßW çùÞ×X ¦X dÁâØí Ø¢ÕßÇÞÈ¢ 溇áK ¦fX dÄ߈ùÞÃí Îâ¢èÌ æÉÞÜàØí. ÉãÅbßøÞ¼í, ùÙíÎÞX, ¼ÏØâøc ®KßÕV dÉÇÞÈ çÕ×B{ßæÜJáK ºßdÄJßæa ×âGß¹í ¼ÈáÕøßÏßW ¦ø¢ÍßAá¢. ÄÎßÝíÈ¿ÈᢠÎÜÏÞ{ßÏáÎÞÏ ¦øc ºßdÄJßæÜÞøá dÉÇÞÈ çÕ×JßæÜJáKáIí. ¨ ÕV×¢ ¥ÕØÞÈ¢ ºßdÄàµøâ ¦ø¢ÍßAáK Ùì ³ZÁí ¦V Ïá ®K ºßdÄJßÜᢠçùÞ×X ¦XdÁâØí çÌÞÌßê ؾí¼Ïí ¿àÎßæÈÞM¢ èµçµÞVAá¢. 
¥Fá ØáwøßµZ _ è×¼á ~ÞÜßÆí Ø¢ÕßÇÞϵÈÞµáKá                                            
¥Fá Ø¢ÕßÇÞϵøáæ¿ ¥Fá ºßdÄBZ çºVæKÞøá ºßdÄÎÞÃí ¥Fá Øáwøß µZ. çµø{µçËAá çÖ×¢ ÎÜÏÞ{JßW ©IÞµáK ºÜ‚ßdÄ ØÎÞÙÞø Jßæa ÄࢠdÉÃÏÎÞÃí. ¥ÎW ÈàøÆÞÃí ºßdÄ¢ ÈßVÎßAáKÄí. ¥ÎW ÈàøÆí, ¥XÕV ù×àÆí, ¦×ßAí ¥Ìá, ØÎàV ÄÞÙßV ®KßÕVæAÞM¢ µcÞÎùÎÞX è×¼á ~ÞÜßÆí Ø¢ÕßÇÞϵÈÞÏß ¥øçBùáKá.


Countesty : Malayala Manorama

Like us on facebookFind us on Facebook
TAG