Mohanlal back again as Dr. Sunny from Manichithrathazhu


dÉßÏÆVÖX ºßdÄJßÜâæ¿ çÎÞÙXÜÞW ÎÃß‚ßdÄJÞ ÝßæÜ çÁÞ. ØHßÏÞÏß ÕàIáæÎJáKá. ¼âèÜÏßW Äá¿BáK dÉßÏÆVÖæa ÎÜÏÞ{ ØßÈßÎÏßW çÎÞÙXÜÞW ÎÃß‚ßdÄJÞÝßæÜ çÁÞ.ØHßæÏK µÅÞÉÞdÄ æJÏÞÃí ¥ÕÄøßMßAáµæÏKí §øáÕøᢠÎçÈÞøΠçÏÞ¿á ÉùEá.
Mohanlal
Mohanlal Back Again As Dr. Sunny
ÎÃß‚ßdÄJÞÝßæa µ@ÞµãJí ÎÇá ÎáG¢, Ø¢ÕßÇÞϵX ËÞØßW ®KßÕøáæ¿ ¥ÈáÎÄßçÏÞæ¿ÏÞÃí çÁÞ. ØHßæÏK µÅÞÉÞdÄæJ dÉßÏÆVÖX ®¿áAá KÄí. ¨ µÅÞÉdÄΈÞæÄ ÉáÄßÏ ØßÈßÎÏßW ÎÃß‚ßJÞÝáÎÞÏß ÌtÎáU ²KáÎáI޵߈. ÎçÈÞçøÞ· ÕßÆ·íÇÈÞÏ çÁÞ.ØHß ÉáÄßæÏÞøá dÉÖíÈ¢ ÉøßÙ øßAÞæÈJáKÄÞÃí µÅ.

¦aÃß æÉøáOÞÕâøÞÃá ÈßVÎÞÄÞÕí. dÉßÏÆVÖXÄæK µÅÏᢠÄßøAÅÏᢠøºßAáKá. ÎæxÞøá µÅÏÞÃí ¦Æc¢ ¦çÜ޺߂æÄCßÜᢠÉßKà¿á çÎÞÙX ÜÞÜßæa ÈßVÌtdɵÞø¢ ØHßæÏ çµdwÎÞAß µÅ ćÞùÞAáµÏÞÏßøáKá. Îxí ¥ÍßçÈÄÞAç{ÏᢠØÞçCÄßµ ÕßÆ·íÇçøÏᢠÄàøáÎÞÈß‚ßG߈. øÞ¼cæJ ¯xÕᢠdÉÖØíÄÈÞæÏÞøá µcÞÎùÞÎÞX ¦ÏßøßAᢠ»ÞÏÞd·Ùâ ÈßVÕÙß Aáµ. ÈÞÏßµæÏ ÄàøáÎÞÈß‚ßG߈.
READ ALSO :     

 Kindly Put Your Comments Below............
MillionaireMatch.com - the best dating site for sexy, successful singles! 
MillionaireMatch.com - the best dating site for successful singles!
TAG